امکان طرح دعوای خلع‌ید نسبت به ملک بازداشتی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۰۶

تاریخ: ۲۷/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام) با مدیریت (الف.) به طرفیت شرکت (ص.) به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع‌ید از پلاک ثبتی ۲۳۰۳۸/۱۲۳ بخش ۱۱ تهران به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موصوف در قید بازداشت می‌باشد؛ لهذا دادگاه دعوی به کیفیت مزبور را قابل استماع ندانسته، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کردستی

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریایی ایران نسبت به دادنامه شماره ۴۲۸-۱۰/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته خلع‌ید از پلاک ثبتی شماره ۳۳۰۳۸/۱۲۳ بخش ۱۱ تهران به لحاظ در بازداشت بودن ملک صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است؛ زیرا با لحاظ محرز بودن مالکیت تجدیدنظرخواه بر پلاک مورد تنازع، بازداشت بودن پلاک ثبتی مرقوم مانع طرح دعوای خلع‌ید نخواهد بود و این دعوا خارج از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد؛ بنابراین چون دعوا به نحو صحیح طرح و اقامه شده، غیرقابل استماع تشخیص شدن آن از سوی دادگاه بدوی موافق مقررات نیست و دادگاه تکلیف داشته در راستای ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت ادعا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی و در ماهیت به دادگاه بدوی عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه امی- حسین‌خانی

[۱]. همان، صص ۷۴-۷۵٫