امکان استماع دعوای خلع‌ید و قلع و قمع بنا در یک دادخواست

پرسش:باتوجه به اینکه دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع بنا معمولاً به نحو واحد طرح

می‌شود این سؤال مطرح می‌شود که آیا امکان استماع هریک از عناوین مذکور به

تنهایی فراهم است یا خیر؟

اتفاق‌نظر

دادخواست قلع و قمع معمولاً همراه با تقاضای خلع‌ید از سوی خواهان همراه است؛ اما آیا قلع و قمع از متصرفات خلع‌ید

می‌باشد؟ و ارتباط لازم و ملزومی، بین قلع و قمع بنا و خلع‌یدبه‌عنوان دو دعوای کاملاً مرتبط و لاینفک مابین آن دو

برقرار است یا خیر؟ پاسخ این است که دعوای قلع و قمع فرع بر دعوای خلع‌ید نیست و یا خلع‌ید فرع بر قلع و قمع

مستحدثات واقعیت نیست؛ لیکن به دلیل رابطه زمانی و حرفه‌ای در وکالت و یا دادخواهی از مراجع قضائیمعمولاً طرح

این دو دعوا به شکل واحد صورت می‌پذیرد؛اما وحدت مذکور وحدت ذاتی و مبنایی نیست بلکه از نوع اتحاد مصلحتی

است. بنا به مراتب استماع، دعوای قلع و قمع به شکل واحد ایرادی نداشته و عدم استماع آن محتاج دلیل است هرچند

امکان وجود شبهه‌ای در این خصوص می‌رود و آن اینکه در اجرا، عملاً برای قلع و قمع لازم است که خلع‌ید از عرصه

صورت گیرد به استدلال آتی این ایراد نیز وارد نخواهد بود؛زیرا اذن در شیء، اذن در لوازم آن است و لوازم اجرای قلع

و قمع خلع‌ید است و با این تفاوت که خلع‌ید مذکور به دلیل لازم بودن اجرای حکم موقتی منحصراً برای اجرای قلع و

قمع می‌باشد و پس از آن در صورت تصرف غاصب در محل تصرف یاد شده از نو، تصرفات مجددپس از اجرای حکم

نیست بلکه در یک مقطع زمانی ید غاصبانه بر عرصه توسط لوازم اجرای حکم قلع و قمع (البته در بخشی از عرصه که

شامل محدوده ورود مأمورین اجرا و مالاً اجرای حکم است) و سپس قهراً و طبیعتاً به وضعیت سابق اعاده می‌گردد.

نظر کمیسیوننشست قضائی (۵)

خلع‌ید و قلع و قمع بنا هرکدام دارای عنوان جداگانه و دعوای مستقلی هستند و در صورتی که هریک از دعاوی مذکور

به‌طور جداگانه مطرح شوند قابل رسیدگی و استماع هستند. چنانچه دعوای خلع‌ید و قلع و قمع بنا ضمن یک دادخواست

اقامه شوند، به لحاظ وجود ارتباط بین دعاوی ذکر شده، دادگاه باید نسبت به هر دو دعوا یک‌جا رسیدگی و اتخاذ تصمیم

نماید.