پرسش: شخصی پس از فروش سیم کارت تلفن همراه خود به دیگری و قبل از انتقال رسمی سند به نام خریدار، بنا به عللی از جمله اختلاف حساب، با مراجعه به مخابرات با این ادعا که تلفن همراه وی سرقت و یا مفقود شده است، تقاضای قطع ارتباط تلفن مذکور را می‌کند. خریدار به محض قطع ارتباط، مبادرت به طرح شکایت می‌کند. حال موضوع مطروحه واجد وصف کیفری است؟ در صورت پاسخ مثبت، عنوان مجرمانه آن چه خواهد بود؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

نظر اکثریت

اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله، با توجه به مواد 1 و 7 از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352، «مزاحمت از حق» بوده و به استناد ماده 690 از قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری خواهد داشت.

 

 

نظر اقلیت

در ما نحن فیه، فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد انجام نگرفته و موضوع معنون مبتنی بر امری حقوقی – مدنی است، با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرائم، بزه‌ای اتفاق نیفتاده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزائی

با وصف اینکه عمل ارتکابی نوعاً مزاحمت و از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود، با اصلاح به عمل آمده نظر اکثریت مورد تأیید گروه است.