پرسش: با توجه به تبصره ذیل ماده 177 قانون آیین دادرسی http://cheraghdanesh.com/product/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81مدنی مبنی بر اینکه در مورد دعاوی حقوقی، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه نیست، آیا می‌توان این‌گونه استنباط کرد که حتی نیاز به ارائه فرم دادخواست به شکل حقوقی ندارد و آیا می‌توان دعاوی این‌چنین را در ورقه‌های عادی نوشت و تحویل دادگاه داد؟

اتفاق‌نظر

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را در خصوص نحوه رسیدگی و حذف تشریفات دادرسی را لازم نمی‌دانند و ارائه دعوا در فرم دادخواست را لازم می‌دانند.

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (7)

مستفاد از مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت باید روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. در نهایت نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اوراق اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و باید با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود همچنان که رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به طریق کیفری مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی هم باید به ‌سرعت و خارج از نوبت انجام شود.