پرسش: پس از صدور حکم طلاق و الزام زوج به طلاق، آیا با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تغییر مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی صدور اجراییه و اجرای طلاق از طریق اجرای احکام مثل سایر احکام حقوقی، ضرورت دارد یا دادگاه خود از طریق دفترخانه ازدواج مطابق قوانین مربوط، اقدام می‌کند؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، هرکدام از زوجین که تقاضای طلاق داشته باشند، دادگاه باید طبق این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر نماید و طریقه اجرای این گواهی نیز در همین قانون، تصریح شده است؛ بنابراین، صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای احکام، ضرورتی ندارد. دادگاه در صورت عدم اجرا توسط زوجین، به تقاضای زوجه و اعلام دفترخانه صیغه طلاق را جاری می‌کند.

نظر اقلیت

حکم طلاق مستند به عسر و حرج زوجه با گواهی عدم امکان سازش فرق دارد و این حکم، باید به اجرای احکام برای صدور اجراییه ارسال و مطابق قانون اجرا گردد و قضات اجرای احکام به نمایندگی دادگاه اقدام می‌نمایند؛ چرا که سایر حقوق مالی زوجه نیز باید اخذ شود و این موضوع، صدور اجراییه را ضروری می‌کند.

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

مقررات مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی، حکایت از لزوم صدور اجراییه برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ازدواج و طلاق ندارد و بندهای «الف» و «ب» و «ج» قانون اخیرالذکر به‌صراحت طرق اجرای حکم دادگاه و شقوق و صور مختلف آن را پیش‌بینی کرده است. افزون بر مراتب فوق، گواهی دادگاه در مورد عدم امکان سازش، جنبه اعلامی داشته و برای اجرای آن اعلامی دادگاه‌ها یا آنچه در حکم آن است، صدور اجراییه ضرورت ندارد.