پرسش: با توجه به ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد، شخص مزبور می‌تواند به رأیی که پس از دادرسی صادر می‌شود به‌عنوان ثالث اعتراض نماید؟
نظرهای ابرازی:
نظر اول: با توجه به این‌که طبق ماده مزبور تحقق دو رکن، اخلال به حقوق ثالث و عدم مداخله در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده است لازم است. قرار رد دادخواست اگر قبل از دادرسی صورت گرفته، مثلاً به سبب نقض دادخواست ورود ثالث چون این شخص در دادرسی شرکت نکرده و منظور از دادرسی در ماده مزبور دادرسی در معنای خاص که شامل جلسه دادرسی بوده، لهذا شخص مزبور می‌تواند به رأی مزبور اعتراض ثالث نماید. علاوه بر این، ماده 134 قانون مذکور که مقرر می‌دارد صرف رد دادخواست ورود ثالث مانع ورود او در مرحله تجدیدنظر نیست مؤید این نظر است.
نظر دوم: با توجه به این‌که در ماده 417 قانون مزبور دادرسی در معنای عام مدنظر بوده که شامل کلیه اقداماتی است که از بدو تقدیم دادخواست تا ختم آن صورت می‌گیرد، به لحاظ دخالت شخص مزبور در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده است نامبرده حق اعتراض ندارد. شاهد این مطلب ظهور دادرسی در مواد 130 و 134 همین قانون در معنای عام می‌باشد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظر کمیسیون نشست قضائی:
هرگاه دادخواست وارد ثالث در مرحله بدوی یا تجدیدنظر مانع ورود وی به دعوا بوده و به خواسته وی هیچ‌گونه رسیدگی نشده باشد، در مرحله قطعیت حکم صادره بین متداعیین اصلی، شخص اخیر در حکم فرد صالح برای تسلیم دادخواست اعتراض ثالث است که در ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی وصف شده است.