پرسش: آیا حکم طلاق موجب امر مختومه می‌شود؟

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

تا زمانی که رابطه زوجیت بین دو نفر برقرار است حدوث شقاق و ناسازگاری و احتمال وقوع طلاق نیز وجود دارد مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد حق دارد زن خود را طلاق دهد و در قانون مدنی برای طلاق مراتبی مقرر شده است طلاق اول و دوم و سوم الی آخر. زن نیز می‌تواند به دلایلی که در قانون مدنی منعکس است درخواست طلاق کند؛ بنابراین، درخواست طلاق از سوی زن همیشه باید متکی به دلیل باشد حال اگر درخواست طلاق از سوی زن به لحاظ عدم تکافوی دلیل رد شود و بعداً با پیدایش دلیل مجدداً درخواست طلاق نماید به نظر می‌رسد رد ادعای سابق نمی‌تواند موجب امر مختومه شود همچنین اگر مرد از محکمه اجازه طلاق بگیرد لیکن صیغه طلاق را جاری نکند و به زندگی مشترک ادامه دهد و بعدها بخواهد زن خود را طلاق دهد اجازه سابق بر طلاق موجب ایجاد امر مختومه نمی‌گردد؛ زیرا تا زمانی که رابطه زوجیت باقی است امکان حدوث شقاق و اختلاف نیز وجود دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی 

هرگاه درخواست طلاق به عللی رد شود، اقامه دعوای مجدد با ارائه دلایل تازه بلااشکال است و درخواست مردود پیشین مانع از پذیرش مجدد دعوا نیست ولی اگر دعوای طلاق منجر به صدور حکم طلاق گردد و اجرا شود، در نوع بائن، مورد مختومه بوده و دیگر موجبی برای بقای زناشویی نیست تا فرض درخواست جدایی مجدداً مطرح شود. ولی هرگاه طلاق از نوع رجعی باشد با رجعت مرد و استمرار رابطه پیشین زناشویی، موجبی برای منع اقامه دعوای طلاق با دلایل تازه نخواهد بود و انجام موارد ذکر شده اعتبار امر مختوم را ندارد.