پرسش: در موردی، فرستاده شدن جهیزیه به خانه شوهر بر دادگاه ثابت شده و حکم به استرداد جهیزیه را صادر نموده است، لیکن در ارقام جهیزیه جزء به جزء بررسی نشده است. آیا می‌توان آن حکم را اجرا نمود یا نه؟

اگر منظور این است که بدون رسیدگی حکم داده شده است این امر نمی‌تواند مانع اجرای حکم قطعی باشد و اگر مراد این است که نسبت به اقلام و ارقام جهیزیه رأی صادر نشده و به‌تفصیل در حکم نیامده است در این صورت باید نخست مورد حکم تعیین، سپس با فرض قطعی شدن حکم اجراییه صادر گردد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات زوجین از نظر جهیزیه

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

منظور از دعاوی راجع به نکاح، دعاوی و اختلافاتی است که ناشی از مقررات مربوط به نکاح مندرج در قانون مدنی و یا قوانین دیگر باشد؛ ولی چون رسیدگی به اختلافات زوجین از نظر جهیزیه که دعوای مالی است ارتباطی به مقررات مربوط به نکاح ندارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی خواهد بود.

[1]. معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضائی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی، تهران، جنگل، 1388، ص 241. به نقل از مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل مدنی، ص 371.

[2]. قانون حمایت خانواده جدید (1391) این امور را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.