پرسش: آیا زوجه مستقلاً و بدون درخواست طلاق از طرف زوج با در نظر گرفتن تبصره 6 ماده واحده مربوط به طلاق می‌تواند اجرت‌المثل دوران زوجیت خود را از زوج مطالبه کند؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

تبصره ماده مذکور صرفاً در زمانی اعمال می‌شود که زوج متقاضی طلاق باشد اما وقتی که موضوع طلاق نباشد با توجه به عمومات و اصل عدم تبرع و قواعد و موازین فقهی و نظر به حقی که برای زوجه ایجاد شده است زوجه حق مطالبه دارد.

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) جزایی

طبق ماده 336 قانون مدنی: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص از روی عادت مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

از آن‌جا که از لحاظ مالی خصوصیتی بین زوج و زوجه وجود ندارد، زوجه مانند دیگر اشخاص درصورتی‌که به دستور زوج اقدام به امری کرد باشد و قصد تبرع نداشته باشد، می‌تواند تقاضای اجرت‌المثل کند و این امر مشروط به درخواست طلاق از ناحیه زوج نیست.

تبصره 6 یاد شده در مقام بیان عدم استحقاق زوجه بر اجرت‌المثل در غیر موارد طلاق نبوده است، بلکه حکم مقرر در آن دادگاه را مکلف می‌کند که در حین طلاق راجع به این موضوع اظهارنظر نماید؛ بنابراین زوجه می‌تواند در حین زندگی با شوهر درخواست اجرت‌المثل کند.