پرسش:آقای (الف) به لحاظ احداث دیوار در ملک وی، توسط شخص(ب) مبادرت به طرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی علیه (ب) می‌کند. شخص (ب) در دفاع از خود اظهار می‌کند، احداث دیوار به دستور آقای (ج) که خود را مالک ملک می دانسته انجام شده است. آقای (ج) پس از حضور در دادگاه مطالب عنوان شده از سوی (ب) را عیناً تأیید و تصدیق می‌کند. ضمن آنکه شاکی نیز در پرونده مطروح هیچ گونه شکایتی علیه (ج) طرح نکرده است. مستدلاً بیان کنید، حکم قانونی و شرعی دادگاه نسبت به آقایان (ب) و ( ج) چیست؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

اتفاق نظر

با التفات به بند (3) ماده 4، بند (د) ماده 69 و بند ( الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه حسب مفروض سؤال مطروح آقای (ب) هیچ‌گونه  اطلاعی از موضوع نداشته است، به لحاظ عدم احراز سوءنیت و نیز عدم توجه اتهام به متهم اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد قرار منع تعقیب و اگر در دادگاه مطرح باشد حکم برائت صادر می‌شود. با عنایت به اینکه جرم تصرف عدوانی از جمله جرائم حق‌الناسی است که شاکی باید علیه شخص خاصی به عنوان مشتکی‌عنه شکایت کند و در ما نحن فیه علیه (ج) هیچ‌گونه شکایتی طرح نشده، هیچ گونه تکلیفی متوجه دادگاه نیست.

نظر کمیسیون نشست فضایی(2) جزائی

با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مزبور از جمله جرایمی است که جز با شکایت شاکی تعقیب نمی‌شود؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه احراز شود شاکی، شکایتی از شخص (ج) نداشته، نمی توان این شخص را تعقیب و مجازات کرد. وقوع جرم از ناحیه شخص (ب) نیز قابل تصور نیست؛ زیرا او بدون سوءنیت و اطلاع از قضیه به عنوان کارگر و به دستور شخص (ج) اقدام کرده است. فی‌الواقع مباشر حقیقی این جرم در فرض سؤال آقای (ج) بوده است.