پرسش: موعد و مهلت اعتراض شخص ثالث چه مقدار است‌؟‌

اتفاق‌نظر:
در قانون صراحتاً نیامده ولی با توجه به مواد 420 و 422 قانون آئین دادرسی مدنی موعد و مهلت اعتراض شخص ثالث بعد از قطعی شدن رأی است. اولاً: قبل از اجرای حکم مورد اعتراض؛ ثانیاً: بعد از اجرای حکم مورد اعتراض البته به این شرط که حقوقی که اساس اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظر کمیسیون نشست قضائی:
اگر در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد طبق ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند نسبت به رأی قطعی صادره اعتراض کند، اعتراض شخص ثالث فرجه و مهلت قانونی ندارد. اعتراض شخص ثالث اصلی بعد از اجرای حکم در صورتی پذیرفته می‌شود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.