پرسش: در گواهی عدم امکان سازش عموماً نفقه و مهریه و مابقی حقوق تعیین می‌گردد و سه ماه مهلت اجرا دارد.

اولاً: آیا زوجه که خوانده پرونده است، حق اجرا و مطالبه حقوق مورد حکم را دارد؟

ثانیاً: آیا پس از انقضای سه ماه این حکم قابل اجرا است یا خیر؟

 

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

 

اتفاق آراء

چون طلاق ایقاع است و حق اجرای صیغه طلاق با زوج است، مگر در موارد عسر و حرج بنابراین در مانحن فیه زوجه حق درخواست اجرائیه ندارد

و پس از مدت سه ماه پیش‌بینی شده در قانون گواهی بلااثر خواهد شد.

فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهیزیه را دارد ضرورت طرح دعوی مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد،

ولیکن در دعوی گواهی عدم امکان سازش حق درخواست اجرائیه را دارد.

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی

چون طلاق ایقاع است و حق اجرای صیغه طلاق با زوج است مگر در موارد عسر و حرج؛ بنابراین در مانحن فیه زوجه حق درخواست اجرائیه ندارد

و پس از مهلت سه ماه پیش‌بینی شده در قانون گواهی بلااثر خواهد شد

فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهیزیه را دارد طرح دعوی مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد ولیکن در دعوی گواهی عدم سازش حق درخواست اجرائیه را ندارد.

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد سوم)

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاهها

دعاوی طلاق در رویه دادگاهها