اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

انتقال مال توسط محکوم علیه به شخص ثالث، در صورت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

پرسش: حکمی دائر بر رفع تصرف عدوانی از یک قطعه زمین صادر شده و محکوم علیه پس از صدور حکم آن را به تصرف اشخاص ثالثی داده و آن ها هم در آن ساختمان نموده‌اند، آیا با وصف مذکور حکم قابل اجرا است یا اینکه نیاز به تقدیم دادخواست و اقامه دعوای مستقل دیگری دارد؟

هر چند در قانون رفع تصرف عدوانی تکلیف موردی که محکوم علیه ملک مورد تصرف عدوانی را به دیگری بدهد تعیین نشده است؛ ولی با استفاده از روح قانون که عبارت است از رفع تصرف عدوانی و دادن ملک تصرف شده به متصرف سابق و حفظ نظام و انتظامات مالی و با تنقیح مناط و استفاده از ملاک سایر مقررات موضوعه که از آن جمله است:

۱٫ تبصره ۱  ماده  ۱۹  قانون روابط موجر و مستأجر که می‌گوید: (در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجراء خواهد شد).

۲٫ ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که می‌گوید: (اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست …) می توان استنباط نمود که نظر قانون‌گذار این است که احکام تخلیه و خلع ید و مشابه آن ها علیه محکوم علیه و هر متصرف غیر قانونی دیگرقابل اجراء است به ویژه که در مورد پرسش چون محکوم علیه پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی مبادرت به تحویل ملک به شخص ثالث نموده و تصرف شخص ثالث در حقیقت ادامه تصرف غیر مجاز و غیر قانونی محکوم علیه است و نمی‌تواند حقی برای متصرف مذکور ایجاد نماید، اجراء حکم رفع تصرف عدوانی علیه او با مقایسه موارد مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر و قانون اجرای احکام مدنی به طریق اولی جایز خواهد بود، در مورد مستحدثات موجود نیز ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی معطوفاً به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است.