پرسش: در گواهی عدم امکان سازش که به توافق زوجین توسط دادگاه صادر شده، آیا در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه طلاق دادگاه می‌تواند نسبت به اعمال بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی امکان سازش اقدام کند یا خیر همچنین اگر در این نوع گواهی‌ها زوجه حاضر نشود آیا اعمال بند «الف» ماده مارالذکر امکان دارد یا خیر؟

 
 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر
نظر اکثریت
 

نظریه اکثریت

طلاق توافقی را می‌توانیم مثل گزارش اصلاحی تشبیه کنیم که در قانون مدنی نیز آمده است که دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین رسیدگی ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید و مفاد سازش‌نامه که تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دیگر به‌موقع اجرا می‌شود؛ لذا در گواهی عدم امکان سازش نیز در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه طلاق دادگاه می‌تواند نسبت به اعمال بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی امکان سازش اقدام کند و اگر زوجه نیز حاضر نشد اعمال بند «الف» ماده مارالذکر امکان دارد.

نظریه اقلیت 

در گواهی عدم امکان سازش که به توافق زوجین توسط دادگاه صادرشده و در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه طلاق دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال بند «ب» ماده واحده قانون به تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش اقدام کند و اگر زوجه نیز حاضر نشود اعمال بند «الف» ماده فوق‌الذکر امکان ندارد.