ابطال رای داوری غیر مالی

ابطال رای داوری غیر مالی :

پرسش: خواهان تقاضای ابطال رأی داوری غیر مالی را نموده است آیا مشارالیه می‌بایست در مبنای الباقی

ثمن قرارداد.تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه داور رأی صادر نموده یا آنچه در دادخواست تقویم

شده است؟

ابطال رای داوری غیر مالی

مقررات راجع به دعاوی غیرمالی

مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده ۶۶۶ قانون مذکور آن است

که دعوی ابطال رأی داور غیرمالی است؛ بنابراین، هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی

غیرمالی دریافت می‌گردد.

ابطال رای داوری غیر مالی