آخرین اخبار

Latest Posts

ابطال رای داوری
ابطال رای داوری غیر مالی
ابطال رای داوری غیر مالی ابطال رای داوری غیر مالی : پرسش: خواهان تقاضای ابطال رأی داوری غیر مالی را نموده است آیا مشارالیه می‌بایست در مبنای الباقی ثمن قرارداد.تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه داور رأی صادر نموده یا آنچه در دادخواست تقویم شده است؟ مقررات راجع به دعاوی غیرمالی مستنبط […]