MENUMENU

آخرین اخبار

Latest Posts

اثبات رابطه نامشروع-جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه‌ها - انتشارات چراغ دانش کتاب|حقوقی|قانون|جرایم|ازدواج||سرقفلی
اثبات رابطه نامشروع از طریق ضبط فیلم
شخص متأهلی اظهار می‌دارد با خانمی در فضای مجازی آشنا شده که خانم خود را مجرد معرفی کرده و به منزل این آقا می‌آید و روابطی سطحی و دون زنا برقرار می‌کنند، بعد از چند روز از شماره‌ای ناشناس به این آقا پیام داده می‌شود که شما با خانم متأهلی رابطه داشته و باید حق‌السکوت […]