همه دسته بندی ها

تخفیف: 11,000 ریال!
مسئولیت مدنی ناشی از چک

مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک

110,000 ریال 99,000 ریال

عنوان کتاب: مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک

مؤلف: احسان پهلوانی فرد – حسین رمضان قربانی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۱۰۰۰ تومان

شابک: ۸-۶۶-۷۶۵۴-۶۰۰-۹۷۸

در انبار موجود نمی باشد

سنجش

توضیحات محصول

فهرست  کلی

چکیده. ۱۳

۱ ـ مقدمه و بیان مسئله. ۱۴

۲ ـ ضرورت انجام تحقیق… ۱۸

۳ ـ اهداف تحقیق… ۲۰

۴ ـ سؤالات تحقیق… ۲۰

مفاهیم و کلیات… ۲۱

۱ ـ ۱ تعاریف…. ۲۳

۱ ـ ۲ تعریف چک….. ۲۹

۱ ـ ۳ مجازات چک پرداخت نشده. ۵۹

مسئولیت مدنی در تأخیر تأدیه.. ۸۷

۲ ـ ۱ کلیات مسئولیت مدنی… ۸۹

۲ ـ ۲ تأخیر تأدیه وجه چک….. ۱۰۷

نتیجه‌گیری… ۱۳۵

پیشنهادهای پژوهش…. ۱۳۹

انضمام.. ۱۴۱

فهرست منابع.. ۱۵۱

 

 

فهرست جزئی

چکیده ۱۳

۱ ـ مقدمه و بیان مسئله ۱۴

۲ ـ ضرورت انجام تحقیق ۱۸

۳ ـ اهداف تحقیق ۲۰

۴ ـ سؤالات تحقیق ۲۰

مفاهیم و کلیات ۲۱

۱ ـ ۱ تعاریف ۲۳

۱ ـ ۱ ـ ۱ مفهوم مسئولیت ۲۳

۱ ـ ۱ ـ ۲ مفهوم مسئولیت مدنی ۲۴

۱ ـ ۱ ـ ۳ مفهوم تأخیر ۲۷

۱ ـ ۱ ـ ۴ مفهوم تأدیه ۲۷

۱ ـ ۲ تعریف چک ۲۹

۱ ـ ۲ ـ ۱ واژه‌شناسی ۲۹

۱ ـ ۲ ـ ۲ تعریف چک در قانون تجارت ۳۰

۱ ـ ۲ ـ ۳ تعریف چک در دکترین حقوقی ۳۱

۱ ـ ۲ ـ ۴ تاریخچه ۳۲

۱ ـ ۲ ـ ۵ قانون صدور چک ۳۴

۱ ـ ۲ ـ ۶ ویژگی‌های چک ۳۵

۱ ـ ۲ ـ ۶ ـ ۱ شرایط صوری چک ۳۵

۱ ـ ۲ ـ ۶ ـ ۲ شرایط ماهوی چک ۳۵

۱ ـ ۲ ـ ۶ ـ ۳ شرایط شکلی چک ۳۶

۱ ـ ۲ ـ ۶ ـ ۴ شرایط صحت چک ۳۷

۱ ـ ۲ ـ ۷ انواع چک از نظر بانک ۳۸

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ۱ چک عادی ۳۸

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ۲ چک تأیید شده ۳۹

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ۳ چک بانکی ۳۹

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ۴ چک بسته ۴۰

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ۵ چک عمومی ۴۰

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ۶ چک مسافرتی ۴۰

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ۷ چک تضمین شده ۴۱

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ۸ چک در گردش ۴۲

۱ ـ ۲ ـ ۸ آثار حقوقی چک ۴۲

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ چک سند لازم‌الاجراست ۴۲

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ تعقیب کیفری صادرکننده چک بی‌محل ۴۳

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۳ شرط حذف مجازات کیفری صادرکننده چک بی‌محل ۴۳

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۴ صدور چک وعده‌دار یا سفید امضا ۴۴

۱ ـ ۲ ـ ۹ قوانین صدور چک ۴۵

۱ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۱ ماده نخست قانون صدور چک ۴۵

۱ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ ۱ انتقاد ۴۵

۱ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ ۲ جنبه جزایی چک ۴۵

۱ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ ۳ چک‌های سایر مؤسسات اعتباری ۴۶

۱ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ ۴ مقایسه چک و اسکناس ۴۷

۱ ـ ۲ ـ ۱۰ ماده دوم قانون صدور چک ۴۷

۱ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۱ اجرای ثبت ۴۸

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ سیر مراحل مختلف رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری ۵۲

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۱ رسیدگی عمومی ۵۲

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ ۱ محل وقوع جرم ۵۲

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ ۲ طرح شکایت در مرجع صالح و رسیدگی مقدماتی ۵۳

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ تأمین خواسته از اموال متهم ۵۳

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ احضار یا جلب متهم ۵۴

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ اخذ تأمین از متهم ۵۴

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب ۵۴

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ صدور قرارهای مجرمیت و کیفرخواست ۵۵

۱ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۲ رسیدگی در دادگاه عمومی ۵۵

۱ ـ ۲ ـ ۱۲ مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده ۵۵

۱ ـ ۲ ـ ۱۳ رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور ۵۸

۱ ـ ۳ مجازات چک پرداخت نشده ۵۹

۱ ـ ۳ ـ ۱ عنصر مادی جرم ۵۹

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ موارد تحقق عنصر مادی جرم در زمان اصدار چک ۶۱

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ عدم مطابقت امضا ۶۱

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ قلم‌خوردگی و اختلاف در مندرجات چک ۶۳

۱ ـ ۳ ـ ۲ عنصر روانی جرم چک پرداخت نشدنی ۶۶

۱ ـ ۳ ـ ۳ شیوه‌های اقدام مطالبه وجه چک پرداخت نشدنی ۶۸

۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱ نحوه تعقیب کیفری صادرکننده چک در مراجع کیفری ۶۸

۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ نحوه مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک ۷۰

۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ طرح دعوی در دادگاه‌های حقوق برای وصول وجه چک ۷۴

۱ ـ ۳ ـ ۴ مجازات یا واکنش اجتماعی در قبال اصدار چک پرداخت نشدنی ۷۵

۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۱ مفهوم واکنش اجتماعی ۷۵

۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۲ مجازات اصدار چک پرداخت نشدنی ۷۷

۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۳ موارد تشدید مجازات جرم چک پرداخت نشدنی ۸۲

۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۴ مقررات جزائی برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی‌محل ۸۳

مسئولیت مدنی در تأخیر تأدیه ۸۷

۲ ـ ۱ کلیات مسئولیت مدنی ۸۹

۲ ـ ۱ ـ ۱ سیر تاریخی مفهوم مسئولیت مدنی ۸۹

۲ ـ ۱ ـ ۲ مفهوم مسئولیت مدنی ۹۲

۲ ـ ۱ ـ ۳ قلمرو مسئولیت مدنی ۹۴

۲ ـ ۱ ـ ۴ مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی ۹۵

۲ ـ ۱ ـ ۵ مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ۹۵

۲ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱ از نظر تعریف اعمال موجد مسئولیت کیفری ۹۶

۲ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ از نظر نتیجه ۹۷

۲ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۳ از نظر داوری درباره رفتار مرتکب ۹۷

۲ ـ ۱ ـ ۶ اهمیت مسئولیت مدنی ۹۷

۲ ـ ۱ ـ ۶ ـ ۱ اهمیت عملی ۹۷

۲ ـ ۱ ـ ۶ ـ ۲ اهمیت نظری ۹۸

۲ ـ ۱ ـ ۷ انواع مختلف مسئولیت مدنی ۹۹

۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ ۱ مسئولیت ناشی از فعل شخصی ۹۹

۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ ۲ مسئولیت ناشی از فعل دیگری ۹۹

۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ ۳ مسئولیت ناشی از فعل اشیا ۱۰۰

۲ ـ ۱ ـ ۸ مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی ۱۰۲

۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ ۱ لزوم خسارت ۱۰۲

۲ ـ ۱ ـ ۸ ـ ۲ رابطه علیت میان فعل زیان‌آور و زیان ۱۰۳

۲ ـ ۱ ـ ۹ دعوای ناشی از مسئولیت مدنی ۱۰۳

۲ ـ ۱ ـ ۹ ـ ۱ آینده مسئولیت مدنی ۱۰۴

۲ ـ ۲ تأخیر تأدیه وجه چک ۱۰۷

۲ ـ ۲ ـ ۱ قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۰۷

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ قابلیت مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ۱۰۷

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ ضرورت مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ۱۱۰

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ضرورت رسیدگی ترافعی ۱۱۳

۲ ـ ۲ ـ ۲ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی ۱۱۶

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ تحقیقات مقدماتی ۱۱۷

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ مرحله بدوی ۱۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ مرحلۀ تجدیدنظر ۱۲۳

۲ ـ ۲ ـ ۳ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم قطعی ۱۲۴

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۱۲۶

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۱۲۸

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ تصریح قانونی ۱۲۹

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ماهیت خسارت تأخیر تأدیه ۱۳۱

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی مدنی ۱۳۲

نتیجه‌گیری ۱۳۵

پیشنهادهای پژوهش ۱۳۹

انضمام ۱۴۱

فهرست منابع ۱۵۱


Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مسئولیت مدنی ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *