همه دسته بندی ها

تخفیف: 18,000 ریال!
حاشیه نوین بر قانون صدور چک
حاشیه ای نوین بر قانون صدور چکحاشیه نوین بر قانون صدور چک

حاشیه نوین بر قانون صدور چک

180,000 ریال 162,000 ریال

عنوان کتاب: حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک

مولف: توحید زینالی  وکیل پایه یک دادگستری– علی اکبر سبحانی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم / 1393

قطع و تیراژ: وزیری، 1000 نسخه

قیمت: 18000 تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی: 10%

شابک: 5-92-8355-964-978

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

حاشیه نوین بر قانون صدور چک

حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک

حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک

مقدمه‌ چاپ سوم. 15

ماده 1- الحاقی 11/08/1372.. 17

الف) تعریف چک… 18

 1. تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان: 18
 2. تعریف چک از دیدگاه قانون: 18

1-2. قانون صدور چک مصوب سال 1355: 18

2-2. قانون تجارت مصوب سال 1311: 18

ب) ماهیت چک… 18

 1. نظریه قراردادی: 18
 2. نظریه ایجاد تعهد: 19
 3. نظریه ترکیبی: 19

1- 3- مرحله امضاء: 19

2- 3- مرحله صدور: 19

پ) انواع چک… 19

 1. از نظر قانون تجارت سال 1311: 19

1- 1- چک در وجه شخص معین بدون قید حواله‌کرد: 19

2- 1- چک در وجه شخص معین با قید حواله‌کرد: 19

3- 1- چک در وجه حامل: 19

 1. از نظر قانون چک مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدی: 19

1- 2- چک عادی: 19

2- 2- چک تأیید شده: 19

3- 2- چک تضمین شده: 20

بند 3 ماده 1 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی: 20

چک تضمین شده قانون مصوب 22 تیر ماه سال 1337: 20

تفاوت «چک تضمین شده قانون صدور چک مصوب 1355» با «قانون چک‌های تضمین شده مصوب 1337»: 21

4- 2- چک مسافرتی (در گردش): 21

ویژگی‌های خاص این نوع چک: اولاً: 21

5- 2- صور خاصی از چک‌ها 21

چک پول.. 21

بانک چک: 21

ایران چک: 21

مقایسه چک پول (ایران چک و بانک چک) با چک‌های تضمین شده 21

 1. تشابهها: 21
 2. تفاوتها: 21
 3. از نظر بانک (محال‌علیه) 22

1- 3- چک بانکی: 22

2- 3- چک بسته: 22

3- 3 – چک عمومی: 22

4- 3 – چک مسافرتی: 22

5- 3- چک در گردش: 22

 1. تفاوت چک با دیگر اسناد تجارتی.. 22

1- 2- تفاوت چک با برات: 22

2- 2- تفاوت چک با فته طلب (سفته): 23

ت) آراء وحدت رویه. 23

ث) نظریات مشورتی.. 23

ج) نشست‌های قضایی.. 25

ماده 2.. 27

الف) اسناد. 30

 1. سند رسمی.. 30
 2. سند عادی.. 30

امتیازات چک… 30

داشتن ضمانت اجرای کیفری: 30

رسیدگی خارج از نوبت… 30

رسیدگی بدون اخذ تأمین از خواهان.. 30

اجبار دادگاه در قبول درخواست تأمین از طرف خواهان.. 31

ب) وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبت… 31

پ)درخواست اجراییه. 33

ت) مختومه شدن اجراییه. 33

 1. رضایت بستانکار (دارنده‌ی چک) 33
 2. پرداخت بدهی به سپرده اداره ثبت… 34

ث) شكایت از عملیات اجرایی.. 34

چ) دارنده چک… 36

ح) نظرات مشورتی اداره حقوقی.. 36

ماده 3 – (اصلاحی 02/06/1382). 55

الف) شرایط شکلی چک… 55

 1. قید کلمه چک در روی ورقه چک… 55
 2. نام پرداخت‌کننده چک… 55
 3. محل صدور چک… 55
 4. تاریخ صدور چک… 55

5- امضاء صادرکننده چک… 55

تعیین نام. 55

ب) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. 56

1- 2- عمل مادی فیزیکی.. 56

2- 2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. 56

3- 2- نتیجه جرم. 56

4- 2- عنصر روانی جرم. 57

پ) جهات کیفری چک… 57

قلم‌خوردگی در متن چک… 58

عدم مطابقت امضاء 58

اختلاف در مندرجات.. 59

ت) اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری.. 60

 1. اصول اساسی راجع به اسناد تجاری.. 63

ث) نظریات مشورتی.. 66

ج) نشست‌های قضایی.. 67

ماده 3 مکرر (الحاقی 02/06/1382). 69

الف) شرایط لازم برای مسئولیت اشخاص ذی‌نفع در چک… 69

ب) محل چک… 70

1- 3- در قانون صدور چک اصلاحی سال 1372. 70

2- 3- قانون صدور چک اصلاحی سال 1382. 70

1-4- نظریه انتقال طلب… 71

2-4- نظریه انتقال دین.. 71

3-4- نظریه وکالت در پرداخت… 71

4-4- چک به منزل شرط به نفع ثالث… 71

5-4- چک به منزله وسیله پرداخت… 71

1-5- انتقال محل از صادرکننده به دارنده 71

انتقال محل از زمان صدور چک… 71

انتقال محل از زمان سر رسید. 71

2-5- انتقال محل از دارنده چک به اشخاص ثالث… 72

قبل از سر رسید. 72

بعد از سررسید. 72

پ) نظرات مشورتی اداره حقوقی.. 72

ت) نشست‌های قضایی.. 72

ماده 4.. 77

الف) برگشت چک… 77

1- 2- اعتراض از طریق قانون تجارت.. 77

2- 2- اعتراض از طریق قانون صدور چک… 78

ب) وظایف بانک و دارنده چک در خصوص چک پرداخت نشدنی.. 79

ت) نظرات مشورتی.. 80

ماده 5.. 81

الف) وظیفه دارنده چک… 81

ب) وظایف بانک محال‌علیه. 81

ماده 6.. 83

الف) شرایط شکلی چک… 83

ب) شرایط ماهوی چک… 83

1- 1- محل صدور 83

2- 1- تاریخ صدور چک… 83

3- 1- امضاء صادرکننده چک… 84

4- 1- مبلغ چک… 84

1- 2- قید نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب بر روی چک… 84

2- 2- ذکر تاریخ سر رسید چک… 84

ماده 7 (اصلاحی 02/06/1382). 87

الف) تفاوت جرم صدور چک پرداخت نشدنی با چک بلامحل.. 89

ممنوعیت از داشتن دسته چک: 92

 1. مرجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف): 93

1-2. صلاحیت صدور رأی.. 93

1-1. تعدد مادی.. 95

2-1. تعدد معنوی.. 95

ماده 8 – (11/08/1372). 105

الف) محل‌های صدور چک… 106

در هنگام صدور چک ممکن است یکی از صور پنجگانه ذیل تحقق یابد: 106

ب) نظرات مشورتی اداره حقوقی.. 107

ماده 9.. 109

الف) بررسی صدور چک پرداخت نشدنی از جهت اقامه و تعقیب دعوا 110

ب) سقوط حق تعقیب کیفری دارنده چک پرداخت نشدنی قبل از شکایت کیفری.. 110

پ) نشست‌های قضایی.. 111

ماده 10 – (11/08/1372). 113

الف) عناصر تشکیل دهنده جرم. 113

ب) مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود. 115

پ) محل وقوع جرم صدور چک از حساب مسدود. 115

ت) تعلیق و آزادی مشروط در خصوص چک صادره از حساب مسدود. 115

ث) تخفیف و تشدید مجازات جرم صادرکننده چک از حساب مسدود. 116

ج) تعدد و تکرار جرم صدور چک از حساب مسدود. 116

چ) ماهیت جرم صدور چک از حساب مسدود. 117

ح) فرق جرم صدور چک پرداخت نشدنی با جرم صدور چک از حساب مسدود. 117

خ) فرق جرم صدور چک از حساب مسدود با جرم کلاهبرداری.. 117

د) نظریات مشورتی.. 118

ماده 11. 121

الف) دارندگان حق شکایت کیفری در خصوص جرم صدور چک بلامحل.. 124

مواردی که موجب سقوط حق شکایت کیفری دارنده چک می‌شود عبارتند از: 126

1-5. رعایت مهلت شش ماهه از تاریخ صدورچک برای مراجعه به بانک… 126

2-5. رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری.. 127

مواردی که حق شکایت کیفری با وجود انتقال چک ساقط نمی‌شود عبارتند از: 128

1-2. وظیفه دارنده چک… 129

2-2. وظیفه بانک… 129

ث) آراء وحدت رویه. 130

چ) نظریات مشورتی.. 131

ماده 12 – (اصلاحی 02/06/1382). 135

الف) اثر گذشت در جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. 136

ب) اثر پرداخت وجه چک در جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. 137

پ) خسارت تأخیر تأدیه درصورت کسر موجودی.. 138

ت) مقایسه خسارت تأخیر تأدیه در قانون صدور چک و قانون آيین دادرسی مدنی.. 139

ث) جزای نقدی مقرر در ماده 12 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382. 139

ج) آراء وحدت رویه. 140

چ) نظریات مشورتی.. 140

ح) نشست‌های قضایی.. 144

ماده 13 (اصلاحی 02/06/1382). 149

الف) فلسفه حذف جنبه کیفری.. 149

ب) چک‌های فاقد جنبه کیفری.. 150

پ) بررسی جنبه کیفری چک‌های مدت‌دار (ماده 13 مکرر اصلاحی) 154

1-1. قانون صدور چک سال 1355. 154

2-1. قانون صدور چک اصلاحی سال 1372. 155

3-1. قانون صدور چک اصلاحی سال.. 156

1-2. قانون صدور چک مصوب سال 1355. 156

2-2. قانون صدور چک سال 1355 (اصلاحی سال 1372): 156

3-2. قانون صدور چک سال 1355 (اصلاحی سال 1382): 156

ماده 14 (اصلاحی11/08/1372). 165

الف) دستور عدم پرداخت… 165

ب) اشخاص ذی‌صلاح برای دستور عدم پرداخت چک… 166

کسانی که حق دستور عدم پرداخت چک را دارند عبارتند از: 166

پ) جهات دستور عدم پرداخت چک… 166

1-1. وصول چک مفقود شده از طرف دارنده چک… 167

2-1. چک‌های در وجه حامل.. 167

3-1. چک‌های به نام شخص معین یا به حواله‌کرد. 167

ت) وظایف صادرکننده یا ذی‌نفع در خصوص دستور عدم پرداخت… 169

ث) وظایف بانک در قبال دستور عدم پرداخت… 170

ج) حق دارنده چک در قبال مواجه شدن با دستور عدم پرداخت… 170

چ) دستور عدم پرداخت نسبت به چک غیر قابل پرداخت… 171

خ) نظریات مشورتی.. 172

ماده 15.. 185

الف) موضوع دعوای خصوصی.. 186

ب) طرفین دعوای خصوصی.. 186

1-2. وراث.. 186

2-2. مسئولان مدنی.. 186

پ) شرایط تام دعوای خصوصی در دادگاه کیفری.. 187

1-1. 187

2-1. 187

1-2. ضرر و زیان ناشی از جرم باشد. 187

2-2. محکمه جزایی وقوع جرم را محرز بداند. 187

1-3. فعلیت داشتن ضرر 188

2-3. شخصی باشد. 188

3-3. مشروع باشد. 188

4-3. مستقیم باشد. 188

ت) شرایط شکلی مطالبه ضرر و زیان.. 188

ث) نظریات مشورتی.. 189

ماده 16.. 191

الف) ویژگی رسیدگی به دعاوی و شکایات چک… 191

ب) نشست‌های قضایی.. 192

ماده 17.. 193

الف) تعریف اماره ید. 193

ب) وجود چک در دست صادرکننده 193

ماده 18 – (اصلاحی 02/06/1382). 195

ب) انواع قرار 199

1-1. مرحله اخذ کفیل.. 200

2-1. قبولی کفالت… 200

1-2. صدور قرار اخذ وثیقه. 200

2-2- قرار قبولی وثیقه. 200

ت) نشست‌های قضایی.. 202

ماده 19.. 213

الف) صدور چک به وکالت یا نمایندگی.. 213

1-2. مسئولیت کیفری.. 213

2-2. مسئولیت مدنی.. 213

ب) صدور چک به اشتراک… 213

1-2. مسئولیت کیفری.. 214

2-2. مسئولیت مدنی.. 214

پ) معاونت در صدور چک… 215

1-1. قبل از صدور چک (رفتار فیزیکی): 216

2-1. بعد از صدور چک… 216

ت) نظریات مشورتی.. 216

ث) نشست‌های قضایی.. 218

ماده 20. 221

الف) ظهرنویسی چک… 222

 1. تعریف ظهرنویسی: 222
 2. طریقه ظهرنویسی چک: 222
 3. اقسام ظهرنویسی: 222

1-3- ظهرنویسی برای انتقال: 222

2-3. ظهرنویسی به‌عنوان وکالت… 223

3-3. ظهرنویسی به‌عنوان وثیقه. 223

1-4. قاعده مسئولیت تضامنی ظهرنویسان.. 224

3-1-4. ضامنین چک: 224

2-4. قاعده عدم ورود ایرادات: 225

ب) ظهرنویسی چک در وجه شخص معین با خط زدن عبارت حواله‌کرد. 225

پ) مهلت اقامه دعوا بر علیه ظهرنویسان.. 227

ت) آثار ظهرنویسی پس از گواهی عدم پرداخت… 228

ث) آراء وحدت رویه. 228

ج) نظریات مشورتی.. 229

ماده 21. 245

ب) نحوه اجرای محرومیت از حساب جاری.. 248

پ) مسدود نمودن حساب جاری وکیل یا نماینده قانونی.. 248

ث) آراء دیوان عدالت اداری.. 249

ج) نظریات مشورتی.. 249

ماده 22.. 251

الف) اقامتگاه 251

1-2. اقامتگاه قانونی.. 251

2-2. اقامتگاه قراردادی.. 251

ب) اقامتگاه قانونی صادرکننده چک… 251

پ) احضار متهم به صدور چک پرداخت نشدنی.. 251

ت) انواع ابلاغ مقرر در قانون صدور چک در خصوص متهم. 252

ث) نظریات مشورتی.. 253

چ) نشست‌های قضایی.. 254

ماده 23.. 257

دعاوی بیمه در آراء دادگاه. 261

اسناد تجاری.. 261

الزام ظهرنویس به پرداخت وجه چک جعلی.. 262

اثر اثبات خیانت در امانت نسبت به چک در وجه حامل نسبت به ثالث… 264

استناد به منشاء صدور چک و امانی بودن چک… 265

رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار 267

اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت… 268

حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک… 268

عدم تاثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری در میزان دین.. 268

مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک… 269

عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک دارای اجراییه ثبتی.. 270

عدم تسری شرط داوری موجود در قرارداد به دارنده چک… 270

عدم رعایت شرایط قانون تجارت درمطالبه سفته. 270

اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی.. 270

منابع و مأخذ.. 271

 

حاشیه نوین بر قانون صدور چک – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حاشیه نوین بر قانون صدور چک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *