همه دسته بندی ها

تخفیف: 16,000 ریال!
تصرف
حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

160,000 ریال 144,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعوای تصرف

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: وزیری / 1000 نسخه

قیمت: 16000 تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک: 9-67-8138-600-978

کد کتاب: 316

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

فهرست کلی

پرسش و پاسخ های دعوای تصرف عدوانی.. 13

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ…. 15

مبحث دوم: دعوای تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی…. 92

پرسش و پاسخ دعوای ممانعت و مزاحمت از حق.. 143

مبحث اول: نشست‌های قضائی درقالب پرسش و پاسخ…. 145

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ…. 192

دعاوی تصرف در قوانین و مقررات… 207

از قانون آیین دادرسی مدنی… 209

از قانون اجرای احکام مدنی… 214

از قانون مجازات اسلامی… 216

از قانون مدنی… 222

از قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن… 236

از لایحه قانوني راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك…. 238

از لایحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك…. 239

از لایحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني… 247

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356.. 250

از قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ‌ 251

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع… 256

منابع و مآخذ.. 261

 

 

فهرست جزیی

پرسش و پاسخ های دعوای تصرف عدوانی.. 13

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ      15

 1. طرح توأمان دعوای خلع‌ید و تصرف عدوانی. 15
 2. ممانعت از حق عبور 16
 3. پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک.. 18
 4. قطع آب، برق، گاز و تلفن به وسیله موجر. 19
 5. تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری.. 20
 6. عدم محدودیت زمانی دعاوی تصرف عدوانی. 23
 7. نیاز به تقدیم دادخواست در فرم های مخصوص در دعوای تصرف عدوانی. 24
 8. حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته. 25
 9. ضرورت طرح شکایت علیه آخرین متصرف، بعد از صدور حکم. 26
 10. احداث دیوار در ملک به دستور فردی غیر از مالک.. 29
 11. تصرف عدوانی به انضمام تخریب درختان مالک.. 30
 12. نحوه محاسبه اجرت ا لمثل زمین غصب شده 31
 13. حضور شخص ثالث درحین اجرای حکم رفع تصرف عدوانی. 32
 14. شکایت تصرف عدوانی پس از گذشت یک سال ازآن. 34
 15. مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف.. 35
 16. مرور زمان در جرم تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی. 37
 17. ارایه دادخواست به جای تقاضای اجرای حکم قطعی. 38
 18. قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی مصوب6/12/1352. 39
 19. مزاحمت شخص ثالث در ملک غیر. 40
 20. اثبات مالکیت، شرط لازم صدور حکم رفع تصرف.. 42
 21. نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی. 43
 22. حکم به رفع مزاحمت درصورت تبرئه متهم از جنبه کیفری.. 45
 23. تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق. 46
 24. اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله. 47
 25. ضرورت احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی. 48
 26. تصرف عدوانی در ملک شرکا بدون اذن. 50
 27. تخریب و تصرف عدوانی مراتع و شکایت اداره منابع طبیعی. 51
 28. تعریف تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از منظر مقنن. 52
 29. عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و لازم الاتباع بودن آن در مسایل مطروحه. 57
 30. سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول. 60
 31. 31. عدم جواز غیرقابل استماع اعلام نمودن دعوای حقوقی به خواسته رفع تصرف به اعتبار حکم کیفری سابق توسط دادگاه حقوقی 61
 32. تصرف اراضی بدون اجازه مالک در طرح‌های عمرانی فورس ماژور 62
 33. تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه‌ها 64
 34. بررسی عدم قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی به سبب فقدان تحقق شرایط اثبات دعوا 65
 35. فقدان موضوعیت مهلت در دعاوی تصرف عدوانی. 66
 36. اقامه دعوا و لزوم تقدیم دادخواست در دعاوی تصرف عدوانی به شکل حقوق. 67
 37. قلع و قمع بنا و اشجار در تصرف عدوانی. 68
 38. جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی. 69
 39. بررسی حاکمیت ق.آ.د.م. سابق بر دعاوی تصرفات عدوانی سابق. 70
 40. تأثیر ادعای مالکیت بر دعاوی تصرف عدوانی. 71
 41. تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی 73
 42. بررسی طرح توأمان دعوای جزائی و مدنی تصرف عدوانی. 75
 43. عدم جواز طرح مجدد شکایت کیفری پس از قرار منع پیگرد در دعاوی تصرف عدوانی. 76
 44. بررسی ویژگی‌های دعاوی تصرف عدوانی و تفکیک موارد خاصه در اراضی ملی. 77
 45. عدم تصریح به نسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 دلالت بر لازم الاتباع بودن 80
 46. 46. رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی به تفکیک: الف. دعاوی کیفری، صرف اثبات سبق تصرف یا استفاده از حق موضوع ب. دعاوی حقوقی، اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق. 81
 47. لزوم تقدیم دادخواست در فرم‌های چاپی مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی. 83
 48. 48. شرایط ویژه طرح شکایت، مستفاد از م 9 ق.آ.د.ک. و بررسی نحوه اعمال ذی نفع در تصرفات عدوانی 84
 49. 49. منع دادرس در خصوص رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در دعاوی اقامه شده سابق مستفاد از بند د ذیل ماده 91 ق.آ.د.م. 85
 50. 50. چگونگی اقامه دعوای خریدار ملک به طرفیت ثالث متصرف.. 87
 51. اتخاذ تصمیم در صورت اشتباه در قید اشتراکی یا اختصاصی بودن دیوار طبق نظر کارشناس ثبت.. 88
 52. 52. بررسی آثار استرداد دادخواست توسط یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه. 89

مبحث دوم: دعوای تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی      92

 1. صلاحیت مأمورین در قانون جهت جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت.. 92
 2. بررسی تعارض دعوای تصرف عدوانی با سند مالکیت در دادسرا 96
 3. صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جلوگیری از تصرف عدوانی. 98
 4. ادامه تصرف عدوانی بعد از صدور و اجرای حکم. 99
 5. نحوه بررسی تصرف عدوانی شکایت و سبق تصرف غیر از طرفین دعوا 100
 6. صلاحیت دادیار در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی. 101
 7. صلاحیت رسیدگی دادیار به دعوای تصرف عدوانی با وجود حضور دادستان. 102
 8. عدم لزوم تبعیت دادیار از نظر دادستان در دعوای تصرف عدوانی. 104
 9. نقش کارگشا در دعوای تصرف عدوانی. 104
 10. نقش کارگشا در دادگاه بخش مستقل. 105
 11. دعوای تصرف عدوانی علیه مستأجر و امین. 106
 12. هزینه دادرسی در مرحله پژوهشی دعاوی غیرمالی. 107
 13. عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، در خصوص تبادل لایحه در دعوای تصرف عدوانی. 108
 14. دعاوی غیر مالی و نحوه تقویم در دعاوی تصرف عدوانی. 108
 15. طرح دعوای رفع تصرف عدوانی به طور همزمان در دادسرا و دادگاه 109
 16. شیوه اجرای دستور رفع تصرف در مورد مستحدثات.. 110
 17. تکلیف مستحدثات در ملک مورد حکم رفع تصرف عدوانی. 111
 18. بررسی انقضاء مدت عقد مزارعه نسبت به تصرف عدوانی. 111
 19. خشک شدن زمین زراعی در ید متصرف عدوانی. 112
 20. صلاحیت دادگاه حقوقی در صدور حکم به قلع و قمع و بنا 112
 21. صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بناء 112
 22. شیوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در املاک مشجر و احداثی توسط متصرف عدوانی. 113
 23. قابلیت اعمال ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در مورد املاک استیجاری.. 114
 24. دعاوی املاک استیجاری در خصوص رفع تصرف مشمول بند 1 ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 115
 25. قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی با اقامه دعوای مالکیت و خلع ید غاصبانه. 116
 26. اعتبار امر مختومه در خصوص رسیدگی مجدد به دعوای تصرف عدوانی. 116
 27. رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی خارج از صلاحیت هیئت 7 نفری واگذاری اراضی کشاورزی.. 117
 28. صلاحیت دادسرا در دعوای تصرفات خارج از حدود سازمان عمران اراضی شهری.. 118
 29. دستور جلوگیری از ادامه تصرف عدوانی. 119
 30. صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف عدوانی. 119
 31. مسئولیت ضابطین دادگستری در جلوگیری از اقدامات متصرف، بعد از صدور دستور موقت.. 120
 32. صلاحیت مراجع قضائی دادگستری در رسیدگی به اعتراضات وارده بر تصمیمات نماینده هیئت واگذاری اراضی 121
 33. بررسی وضعیت جلوگیری از تصرف عدوانی در مستحدثات مستفاد از ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی 122
 34. احداث اسکلت فلزی در ملک معین تابع دعاوی غیرمنقول. 123
 35. اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی منوط به اجرای حکم خلع‌ید. 124
 36. صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن 124
 37. اعمال مقررات حقوقی یا کیفری تصرف عدوانی نسبت به متصرف.. 125
 38. موارد شمول صدور حکم به رفع تصرف عدوانی. 125
 39. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352، حاکم بر اموال منقول. 126
 40. موضوع ماده106 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 در ترك انفاق وتصرف عدواني. 126
 41. مرجع صالح رسیدگی به اجرای حکم پس از مرحله‌ی پژوهش… 127
 42. تفکیک جنبه کیفری از جنبه حقوقی تصرف عدوانی. 127
 43. مقایسه احکام ضررو زیان با احکام رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از نظر هزینه اجرایی 128
 44. حق الناس در تصرف عدوانی ماده 143 قانون تعزیرات.. 129
 45. رابطه سکونت زن در منزل شوهر بعد از وقوع طلاق با تصرف عدوانی. 129
 46. مقایسه ماده 134 قانون تعزیرات با تصرف عدوانی. 130
 47. صدور حکم به رفع تصرف عدوانی در صورت فوت متهم. 130
 48. صدور حکم به رد دعوای تصرف عدوانی و تقاضای تعقیب کیفری.. 131
 49. تصرف ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء 131
 50. طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی و کیفری.. 131
 51. شرایط تحقق بزه در تصرف عدوانی. 132
 52. قطع تلفن مورد اجاره از ناحیه مالک در صورت تصرف عدوانی. 132
 53. مقایسه ماده 13 قانون زمین شهری با تصرف عدوانی. 133
 54. تأخیر در تقاضای اجرای حکم رفع تصرف عدوانی. 134
 55. اجرای حکم به رفع تصرف ازملک مشاع. 134
 56. تصرف مجدد مورد حکم عدوانی. 135
 57. تأثیر بخش‌نامه در حکم به رفع تصرف عدوانی. 136
 58. صلاحیت هیئت هفت نفری در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و اراضی موات.. 136
 59. محدودۀ اجرای قانون جلوگیری از تصرف عدوانی. 137
 60. مقایسه لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 137
 61. ماده 134 قانون تعزیرات در مورد دعاوی اقامه شده قبل از تصویب آن جاری نمی‌شود. 139
 62. طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه و دادسرا 139
 63. تصرف غیر مجاز در مال شریک.. 140
 64. انتقال مال توسط محکوم علیه به شخص ثالث، در صورت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی. 141
 65. در مورد واحدهای مسکونی مشمول قانون مدنی مقررات ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل اعمال است . 142

پرسش و پاسخ دعوای ممانعت و مزاحمت از حق… 143

مبحث اول: نشست‌های قضائی درقالب پرسش و پاسخ… 145

 1. مطالبه اجرت‌المثل از متصرف ملک مشاعی و ممانعت از حق تصرف.. 145
 2. درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت از ملک جهت اجرای طرح. 146
 3. اجرای حکم به رفع ممانعت از راه عبور 147
 4. مقایسه دعاوی حقوقی و کیفری تصرف.. 148
 5. عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی. 153
 6. اعاده وضع به حال سابق با رفع تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق. 156
 7. امکان طرح دعوای حقوقی محکومعلیه کیفری بهطرفیت محکومله همان دعوا راجع به اصل دعوا 157
 8. نیاز به تقدیم دادخواست در فرم‌های مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت.. 159
 9. تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق. 160
 10. طرح دعوای جزایی و مدنی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق به‌طور هم‌زمان. 162
 11. دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق در اراضی ملی. 163
 12. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352. 166
 13. رفع ممانعت و مزاحمت از حق در فروش ملک غیر. 167
 14. استفاده از حق فسخ برای مالک به منزله ممانعت از حق. 169
 15. تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث.. 171
 16. ممانعت از ورود مأمورین ثبت اسناد و املاک برای افراز ملک مشاع. 172
 17. ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره 173
 18. آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه. 175
 19. ادعای فسخ در دعوای ممانعت از حق. 177
 20. ممانعت از خروج اتومبیل پارک شده در پارکینگ بانک.. 179
 21. ایجاد ممانعت و مزاحمت از حق انتفاع. 180
 22. تصرف نمودن اراضی بدون اجازه مالک در طرح های فوری.. 181
 23. رفع اثر از توقیف عملیات موضوع تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی. 183
 24. چگونگی سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول. 184
 25. ارائه دادخواست به‌جای تقاضای اجرای حکم قطعی. 185
 26. مزاحمت شخص ثالث در ملک مورد تصرف شخصی غیر از مالک.. 186
 27. حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود. 188
 28. تصرف آب متعلق حق دیگری.. 190
 29. مزاحمت و توهین از طریق تلفن یا دستگاه مخابراتی. 190
 30. قابلیت اعتراض بر تحدید حدود با وجود دعوای ممانعت از حق. 191

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ      192

 1. ارجاع تحقیق در دعاوی تصرف به مأمورین انتظامی. 192
 2. رسیدگی به سند مالکیت تصرف عدوانی در دادسرا 194
 3. رسیدگی کارگشا و دادگاه بخش به دعوای تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت.. 196
 4. هزینه دادرسی دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت.. 196
 5. امکان طرح دعاوی تصرف به همراه خلع‌ید. 197
 6. اصدار دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت.. 198
 7. ایجاد مزاحمت مؤجر با تخلف مستأجر از شرط ضمن‌العقد. 199
 8. ممانعت زوج از اشتغال به کار زوجه. 199
 9. تأسیس دفتر اسناد رسمی در محل مسکونی و ایجاد مزاحمت.. 200
 10. ابراز سند مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق. 201
 11. قلع بنا با اجرای حکم رفع ممانعت یا رفع مزاحمت.. 201
 12. شرایط طرح رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق. 202
 13. ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق. 202
 14. مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف مربوط به اموال غیرمنقول. 203
 15. ممنوعیت قانونی جلوگیری از خروج بدهکاران بانک‌ها 204
 16. عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی تصرف.. 204

دعاوی تصرف در قوانین و مقررات.. 207

از قانون آیین دادرسی مدنی… 209

از قانون اجرای احکام مدنی… 214

از قانون مجازات اسلامی… 216

از قانون مدنی… 222

از قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن… 236

از لایحه قانوني راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك…. 238

از لایحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك…. 239

از لایحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني… 247

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356.. 250

از قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ‌ 251

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع… 256

منابع و مآخذ.. 261

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *