همه دسته بندی ها

تخفیف: 14,000 ریال!
%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9

پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع

140,000 ریال 126,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع

مؤلف: مهدی زینالی(وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: رقعی/ 1000 نسخه

قیمت: 14000 تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک: 5-65-8138-600-978

کد: 307

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

فهرست کلی

مقدمه  11

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ   15

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ   109

دعوای فروش مال مشاع در قوانین و مقررات قانونی    167

قانون افراز و فروش املاک مشاع. 169

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال 1357. 171

مال مشاعی در قانون تملک آپارتمان‌ها 174

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها 182

مال مشاعی در قانون مدنی.. 191

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی.. 201

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک.. 203

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک.. 208

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک.. 209

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا 216

منابع و مآخذ   217

فهرست جزئی

مقدمه  11

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ   15

 1. خلع‌ید نسبت به مالک مشاع. 17
 2. تخلیه ملک مشاعی.. 17
 3. بررسی روند علل اختلال در مزایده عملیات اجرای فروش مال مشاع. 19
 4. تقسیم ترکه غیرمنقول. 20
 5. رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه 21
 6. رسیدگی ماهوی به تصمیمات واحد ثبتی راجع به افراز 22
 7. درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه. 22
 8. تقاضای تقسیم هم‌زمان اموال منقول و غیرمنقول از دادگاه 23
 9. لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع. 24
 10. اجرای حکم مزایده مال مشاع. 26
 11. فروش مال مشاعی.. 28
 12. جواز توقیف مال مشاع. 29
 13. تقاضای تجویز انتقال قسمتی از مورد اجاره به غیر. 31
 14. امکان تقاضای خلع‌ید مالک شش‌دانگ منافع نسبت به مالک قسمتی از اعیان. 32
 15. دعوای تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی.. 33
 16. رفع اثر از دستور موقت ملک مشاعی.. 37
 17. 17. عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور فروش دادگاه عمومی.. 40
 18. لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع. 41
 19. آثار سند رسمی تنظیمی در اجرای قانون اصلاحات اراضی.. 43
 20. ضمانت اجرای حکم به افراز 44
 21. فرعیت خلع‌ید بر افراز در ملک مشاع. 45
 22. طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع. 47
 23. صدور اجرای حکم خلع‌ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد. 48
 24. دعوای خلع‌یداز ملک مشاع. 51
 25. ترتیب اجرای حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر. 53
 26. بررسی نحوه اجرای توقیف مازاد در ملک عیر منقول توسط دایره اجرای حکم. 54
 27. نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا 56
 28. صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال. 58
 29. صدور حکم خلع‌ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک.. 60
 30. مرجع صالح به تقسیم ماترک غیرمنقول. 63
 31. طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع. 64
 32. تغییر خواسته «خلع‌ید از شش‌دانگ یک قطع زمین» به «خلع‌ید نسبت به یک‌دانگ از زمین. 65
 33. توجیه قانونی توقیف مال مشاع. 67
 34. اموالی که مالک خاص ندارند. 69
 35. تصرف مازاد بر مبیع. 70
 36. شرایط اسقاط حق افراز 72
 37. احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک.. 75
 38. تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث.. 76
 39. انتقال کل مال مشاع توسط یکی از مالکیت مشاع بدون اذن و خارج از حدود متعارف.. 77
 40. چگونگی استیفای حق زوجه از اعیانی بنای جدیدالاحداث.. 79
 41. ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه. 81
 42. مطالبه اجرت‌المثل ملک مشاع به میزان مالکیت زوجه. 83
 43. ضرورت معرفی مأمور انتظامی در افراز ملک مشاعی.. 84
 44. تأثیر استرداد دادخواست یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه. 85
 45. تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا 88
 46. ضرورت شناسایی مالکان برای فروش مال مشاعی.. 91
 47. نحوه اجرای حکم مربوط به تقسیم اموال مشترک.. 93
 48. تقسیم اموال غیرمنقول ماترک که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته. 96
 49. اختلاف‌نظر دادگاه عمومی و اداره ثبت در خصوص قابل افراز بودن ملک.. 98
 50. تقاضای صدور حکم افراز و تقسیم سهم‌الارث از زمین کشاورزی.. 99
 51. درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه برای فروش مال مشاع. 101
 52. رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول. 103
 53. اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع. 106

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ   109

 1. 1. بررسی دعوا علیه متصرفین ملک مشاع. 111
 2. 2. تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط مالک مشاعی نسبت به سهم خود. 113
 3. بررسی افراز در خصوص مجهول‌المالک بودن قسمتی از ملک.. 114
 4. دلیل مالکیت در دعوای افراز 115
 5. افراز اراضی واقع در شهرها 116
 6. تصرف در ملک مشاع مورد تقاضای افراز 117
 7. صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی جهت افراز املاک مشاعی در خصوص عدم خاتمه جریان ثبتی.. 117
 8. حضور تمام شرکا در موقع افراز 118
 9. افراز ملک مشاع، به حکم دادگاه انقلاب.. 118
 10. درخواست تخلیه احد از شرکا علیه مستأجر ملک مشاع. 119
 11. تخلیه مورد اجاره به تقاضای احد از موجرین ملک مشاعی.. 120
 12. تصرف سازمان عمران اراضی شهری در سم شرکا 121
 13. درخواست افراز ملک مشاعی از دادگاه 122
 14. تسلیط، وضع ید محکوم‌له مشاعی.. 124
 15. تخلیه مورد اجاره مشاعی.. 124
 16. دادخواست تقسیم و افراز طرفیت تمام مالکین مشاع. 125
 17. حق مطالبه خسارت در ملک مشاعی.. 126
 18. فروش سهم مشاعی یک باب مغازه نانوایی در کشور «دبی». 126
 19. تعدد خواندگان در دعوا علیه متصرفین نیافروزی.. 127
 20. حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع زراعی.. 128
 21. تصرف محکوم‌له مشاعی در اموال مشترک با رضایت سایر شرکا 129
 22. اجرای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی.. 130
 23. تخلیه مورد اجاره مشاعی با لحاظ ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی.. 131
 24. عدم نیاز به صدور اجراییه جهت اجرای دستور فروش ملک مشاع. 132
 25. اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به‌عنوان تنها ملک بدهکار 133
 26. اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی نیازمند اجرای حکم خلع‌ید. 134
 27. قاعده تسلیط و بررسی آراء در خصوص افراز املاک مشاعی.. 134
 28. بررسی شرط خیار به مدت عمر بایع. 135
 29. استیفای عین توسط زوج در صورت عدم تأدیه ثمن اعیانی.. 136
 30. صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی درخواست وراث به تقسیم اموال غیرمنقول به حصه معین. 137
 31. وجاهت قانونی فروش سهم مشاع از ناحیه مالک ملک مشاعی.. 138
 32. تغییر نمای خارجی ساختمان با موافقت کلیه مالکان مشاع. 140
 33. استفاده از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین. 141
 34. ابلاغ تصمیمات واحدهای ثبتی تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.. 143
 35. 35. خروج موضوعی رسیدگی به اسناد رسمی مشاعی در هیئت حل اختلاف.. 144
 36. صدور سند مالکیت نیافروزی برای مالکین مشاعی.. 145
 37. دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده 147
 38. نداشتن سند مالکیت مانع از افراز املاک مشاع نیست.. 147
 39. صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در اعتراض به غیر قابل افراز بودن ملک.. 148
 40. بررسی تشخیص عرف بلد در خصوص نحوه تعیین و تشخیص تصرفات متصرف.. 149
 41. تأدیه ثمن معامله نسبت به حصه شرکا از سوی خریدار ملک مشاعی.. 151
 42. بررسی استحقاق مطالبه منافع ملک استیجاری به وسیله شریک مشاعی از سوی سایر شرکا 152
 43. خروج موضوعی مصداق بارز انتقال به غیر در خصوص واگذاری سهم مشاعی مستأجر. 153
 44. پذیرش دعوای تخلیه در خصوص انتقال مورد اجاره به غیر از سوی مالک ملک مشاعی.. 154
 45. تقاضای تخلیه ملک مشاع مالک نسبت به حصه خود. 155
 46. خاتمه جریان ثبت و بررسی صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک مشاع. 156
 47. تعیین وصی از سوی حاکم در خصوص فوت موصی.. 157
 48. طرح دعوای تقسیم ترکه به طرفیت کلیه مالکان ملک مشاع. 158
 49. پذیرش دعوای خلع‌ید از سوی احد شرکا علیه شریک متصرف ملک مشاع. 158
 50. جواز صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین. 159
 51. تأیید مقنن در خصوص اجرای حکم قلع ید متصرف ملک مشاع به قمع مالک قسمتی از 159
 52. مزایده درخواست هریک از مالکین به جهت عدم امکان افراز ملک مشاع. 161
 53. اجرای حکم تقسیم اموال مشاع. 162
 54. در فرضی که میزان محکوم‌به کمتر از ارزش یک‌دانگ مشاع از ملک ثبت شده محکوم‌علیه باشد. 162
 55. اجرای حکم محکوم‌له از ملک مشاع محکوم‌علیه بدون افراز 163
 56. فروش یا مزایده ماترک یا اموال مشاع مورد حکم. 163
 57. ورود شخص ثالث به خواسته ابطال مزایده و سند انتقال ملک.. 164
 58. تصرف محکوم‌له مال مشاعی با رضایت سایر شرکا 164
 59. تلازم اجرای حکم رفع تصرف از ملک مشاعی با خلع‌ید. 165

دعوای فروش مال مشاع در قوانین و مقررات قانونی   167

قانون افراز و فروش املاک مشاع. 169

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال 1357. 171

مال مشاعی در قانون تملک آپارتمان‌ها 174

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها 182

بخش اول- قسمت‌های مختلف ساختمان. 182

فصل اول- قسمت‌های اختصاصی.. 182

فصل دوم- قسمت‌های مشترک.. 182

بخش دوم- اداره امور ساختمان. 184

فصل اول- مجمع عمومی.. 184

طرز انتخاب و وظایف و تعهدات مدیر. 184

فصل دوم- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران. 186

فصل سوم- هزینه‌های مشترک.. 188

فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا 189

مال مشاعی در قانون مدنی.. 191

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر. 191

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور 194

مبحث سوم- در حَریم املاک.. 198

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی.. 201

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک.. 203

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک.. 208

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک.. 209

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز 216

منابع و مآخذ  217


 

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *