همه دسته بندی ها

تخفیف: 18,000 ریال!
دعاوی خانواده 2

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)

180,000 ریال 162,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد2)

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: وزیری/ 1000 نسخه

قیمت:18000تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک:1-47-8138-600-978

کد کتاب:302

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه نفقه   15

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی.. 17

 1. تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده 17
 2. تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش.. 19
 3. اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اولاد 21
 4. دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب.. 22
 5. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه معوقه کمتر از ده میلیون ریال. 24
 6. چگونگی دریافت نفقه فرزند بالغ غیر رشید از پدر یا جد پدری. 25
 7. احراز رشد برای اقامۀ دعوای مطالبۀ مهریه و نفقه 26
 8. مرجع رسیدگی به واخواهی زوج در دعوای مطالبه نفقه 27
 9. مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط. 28
 10. امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن. 31
 11. آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه 33
 12. محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه 35
 13. مطالبه نفقه ایام گذشته پس از صدور حکم طلاق. 36
 14. طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه 37
 15. مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی توسط پدر و مادر زوجه (مقتوله) 39
 16. حضانت و نفقه اطفال رشید. 40
 17. امتناع از پرداخت خرج و هزینه فرزند دانشجو 41
 18. الزام پدر به پرداخت نفقه اعم از وجه نقد و غیره به فرزندی که در غیر از محلی که پدر تعیین کرده مسکن گزیند. 42
 19. شرایط مطالبه نفقه توسط اقارب. 44
 20. الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه 45
 21. توافق زوجین مبنی بر سقوط حق نفقه فرزندان برعهدۀ پدر 47
 22. عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه 48
 23. درخواست نفقه جنین و مخارج دارو و درمان آن از زوج. 49
 24. درخواست نفقه از طرف زوجه با وجود عدم تمکین وی به علت عدم پرداخت مهر 50
 25. استحقاق نفقه از طرف زن با وجود عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت.. 52
 26. تعهد زوج به پرداخت نفقه فرزندان و عدم ایفای تعهد. 53
 27. نفقه پدر و مادر سالمند در صورت تعدد فرزندان. 54
 28. اثبات تمکین و تمکن برای اخذ نفقه 55
 29. پرداخت نفقه از سوی شخص دیگر درصورتی‌که پدر نفقه را نپردازد 56
 30. افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم 57
 31. نفقه فرزند متولد از زنا 58
 32. نفقه ایام گذشته اقارب. 60
 33. تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان. 61
 34. مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر 63
 35. مدت زمان و موعد انفاق به فرزندان. 64
 36. مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه 66
 37. توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه 67
 38. نحوه تعیین نفقه زوجه 70
 39. مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه 71
 40. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه طفل نامشروع. 73
 41. تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنایی که حکم اثبات نسب وی صادر شده 74
 42. شرط پرداخت نفقه در عقد موقت.. 75
 43. نفقه دختر رشیدی که از زندگی با پدر امتناع کرده 76
 44. کیفیت حکم پرداخت نفقه فرزند. 77
 45. نفقه زوجه در فاصله زمانی عقد تا زفاف. 78
 46. تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع. 80

مبحث دوم:پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی.. 82

 1. هزینه زایمان. 82
 2. صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی. 83
 3. عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع. 84
 4. لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه در صورت عدم پرداخت آن از جانب شوهر 85
 5. استحقاق نفقه و کسوه با اجرای حکم تمکین. 85
 6. حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان نفقه زوجه در مواعد معین. 86
 7. پرداخت مهریه و نفقه زوجه قبل از ثبت طلاق. 86
 8. ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است.. 87
 9. میزان تقلیل حقوق کارمند برای پرداخت نفقه زن و فرزند. 88
 10. استحقاق نفقه با وجود عدم تمکین زوجه برای دریافت مهریه 88
 11. هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه 89
 12. رسیدگی به دعوا اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه 90
 13. ملزم نبودن فرزند به پرداخت نفقه نامادری و محارم سببی. 90
 14. اشخاص واجد شرایط استحقاق نفقه 91
 15. استحقاق نفقه اقارب از روز تقدیم دادخواست.. 91
 16. استنکاف یا غیبت پدر از پرداخت نفقه 92
 17. تقویم بهای خواسته هنگام مطالبه نفقه ایام گذشته 92
 18. قطعی بودن حکم دادگاه‌ها 93
 19. اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت.. 93
 20. تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد 94
 21. چگونگی برخورد با موارد مصلحتی عدم اجرای احکام 95
 22. عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ.. 96
 23. اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است.. 96
 24. تقاضای صدور اجراییه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت پس از ثبت طلاق. 97
 25. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نفقه اقامه شده از طرف فرزند رشید به طرفیت پدر 97
 26. عدم مسئولیت کیفری زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقه زوجه 98
 27. عدم تمكين و تأثیر آن بر سقوط نفقه 99
 28. نمايندگي قانوني مادر و بررسی صلاحیت او در مورد حضانت و نفقه 99
 29. صلاحیت خاص دادگاه خانواده در دعاوي خانوادگي. 100

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه مهریه   103

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی.. 105

 1. چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است. 105
 2. موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر 105
 3. مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش و مطالبه نفقه، مهریه 107
 4. تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج و مهر توسط زوجه قبل از طلاق. 108
 5. مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به‌طور هم‌زمان. 110
 6. پرداخت مهریه به وراث زن بر مبنای نرخ روز 112
 7. شرایط مهریه‌ای که ملک مسکونی است.. 113
 8. قرار دادن آپارتمان به‌عنوان مهر زوجه 115
 9. محاسبه قیمت روز سکه برای پرداخت مهریه 116
 10. شرایط اخذ مهریه زوجه‌ای که مال مشاع است. 117
 11. تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مهریه بعد از انصراف زوج از طلاق. 119
 12. درخواست اجراییه برای مطالبه مهریه در دعوای گواهی عدم امکان سازش.. 120
 13. الزام به تنظیم سند ملک توقیف‌شده برای مطالبه مهریه 121
 14. وصول مهریه از دیه 122
 15. اخذ نیم عشر دولتی از محکوم‌علیه، برای پرداخت نصف مهریه 122
 16. مسئول پرداخت هزینه اجراییه در خصوص حق و حقوق زوجه از جمله مهریه 123
 17. حق تقدم بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نفقه و مهریه 123
 18. چگونگی وصول نیم عشر اجرایی در مطالبه مهریه 124
 19. اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه 125
 20. مطالبه نصف مهرالمسمی از ماترک زوج شهید. 127
 21. قانون حاکم بر محاسبه مَهر به نرخ روز 127
 22. پرداخت وجوه به زن و ادعای هبه از سوی زوجه 129
 23. محاسبه مهر با توجه به تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی. 129
 24. وقوع طلاق، شرط انحلال ملکیت نصف از مهر برای زوجه 130
 25. مطالبه مَهر توسط قیم. 131
 26. تقسیم ارث و مطالبه مهر از ماترک متوفی. 133
 27. اخذ مهر پس از بدل تمکین. 133
 28. تعیین مَهر برحسب تعداد سکه بهار آزادی مقوم شده در عقدنامه 134
 29. شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل نکاح موقت به دائم. 135
 30. ملاک تنصیف مَهر 135
 31. مطالبه باقی‌مانده مَهر با توجه به تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی. 136
 32. اعمال تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی نسبت به مهریه 137
 33. اثر تقسیط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد 139
 34. امکان تقسیط مَهر قبل از مطالبه زوجه 140
 35. مطالبه مَهر پس از بذل آن. 141
 36. اثر فوت زوجه در محاسبه مَهر به نرخ روز 142
 37. تبدیل مَهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز 144
 38. لزوم تفهیم موضوع مطالبه مَهر به نرخ روز به زوج. 147
 39. مطالبه مَهر از شخص ثالث.. 148
 40. تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز و عدم توجه به آن در حکم صادره 150
 41. منظور کردن اعضا و جوارح به‌عنوان مَهر 151
 42. استحقاق زن به تمام مَهر در صورت فوت یکی از زوجین قبل از زفاف. 152
 43. افزایش میزان مَهر پس از عقد با تراضی. 153
 44. شمولیت مطالبه مَهر به نرخ روز نسبت به مَهرهای قبل از تصویب تبصره ماده 1082 قانون مدنی. 154
 45. امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد. 156
 46. مطالبه مَهر درصورتی که زوج مدعی عدم دخول باشد. 158
 47. تقاضای مطالبه مَهر زوجه متوفا توسط فرزندان. 160
 48. مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی. 161
 49. طرف دعوا در صورت مطالبه مَهر از زوج متوفا 162
 50. تقاضای وصول توأم مَهر از طریق اداره ثبت و دادگاه 163
 51. تعیین نوع سکه در مَهری که به‌صورت تعدد معین سکه طلا است. 164
 52. قابلیت مطالبه قسمتی از مهر یا وصول آن به‌ دفعات. 166
 53. پرداخت مَهر به نحو اقساط. 167
 54. هبه قسمتی از مَهر 169
 55. عدم قابلیت مطالبه مَهر از ورثه پدر متوفا و ماترک وی. 170
 56. اعسار از پرداخت مَهر 171
 57. محاسبه مَهر با توجه به زمان فوت زوجه 172
 58. تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مَهر 173
 59. مطالبه مَهر اتباع غیر ایرانی به نرخ روز 175
 60. مَهر زوجه غیر دائم. 176
 61. نحوه محاسبه مَهر در صورت مطالبه آن توسط وراث زوجه 178
 62. شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن. 180
 63. مطالبه مهر توسط ورثه 182
 64. تعیین ارزش نیم دانگ از منزل شخصی پدر زوج به‌عنوان مهر 184
 65. تعیین مهر در صورت تعلیق آن به‌شرط. 184
 66. امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن. 185
 67. دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی. 187
 68. اعسار از پرداخت حقوق زوجه از جمله مهریه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش.. 188
 69. بذل مَهر در قبال اخذ حق حضانت فرزند مشترک.. 190
 70. مداخله در امور مالی درصورتی‌که زوجه کمتر از هجده سال سن دارد. 191
 71. احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر 192
 72. تقدم حق استیفای مَهر نسبت به سایر دیون. 194
 73. مطالبه مَهر پس از فوت همسر 195

مبحث دوم:  پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی.. 197

 1. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه 197
 2. احتساب خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی. 197
 3. در مواردی که مهریه خواهان سکه طلای بهار آزادی است.. 198
 4. دعوای مطالبه مهریه در صورتی که مهریه وجه نقد رایج روز باشد. 198
 5. افزایش میزان مهریه در جلسه اول دادرسی. 199
 6. مطالبه مهریه به نرخ رسمی یا قیمت بازار 199
 7. محاسبه و اخذ هزینه دادرسی در صورتی که مهریه تعدادی سکه طلای بهار آزادی باشد. 200
 8. تقاضای استعلام از بانک‌ها و اداره ثبت اسناد و املاک برای اجرای قرار تأمین خواسته (مبلغ مهریه) 201
 9. تقاضای مختومه شدن پرونده مهریه در مرحله عملیات اجرایی. 201
 10. امکان توقیف مهریه زوجه قبل از پرداخت به او 202
 11. اخذ محکوم به از حقوق ماهیانه بعد از فوت زوج. 202
 12. نحوه پرداخت مهریه زوجه از حقوق توقیفی زوج. 203
 13. تبدیل اموال توقیفی با پول نقد. 203
 14. اعتراض ثالث به توقیف مال در قبال مهریه 204
 15. حق تقدم طلب زوجه بابت مهریه نسبت به سایر طلبکاران. 204
 16. ترتیب اجرای حکم مهریه و نفقه و دیه و جهیزیه 205
 17. هزینه حق اجرا پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه 205
 18. معافیت زوج از پرداخت هزینه اجرای در صورت انصراف زوجه از وصول مهریه 207
 19. شرایط اجرای احکام مدنی در شورای حل اختلاف‌ها برای وصول مهریه 208
 20. چنانچه خواسته دعوای مطالبه تعداد سکه به عنوان مهریه باشد. 209
 21. اعتراض به تقویم مطالبه تعدادی سکه به عنوان مهریه 209
 22. انصراف از ادامه عملیات اجرایی وصول مهریه، زوجه را از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد کرد. 210
 23. ثبت طلاق پس از پرداخت مهریه و نفقه زوجه 211
 24. ممنوع‌الخروج کردن زوج با مطالبه مهریه 211
 25. تأثیر فوت زوج بر مالکیت زن بر مهر 212
 26. امتناع از انجام تکالیف زناشویی تا تسلیم مهریه 212
 27. ثبت واقعه ازدواج بدون ذکر و تعیین مهر 213
 28. محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه 213
 29. عدم تعارض ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 1082 قانون مدنی با ماده 7 آن در خصوص مهریه 214
 30. نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج. 214
 31. ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز 215
 32. تقاضای پرداخت مهریه از طرف زن افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند. 216
 33. اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه 216
 34. محاسبه مهریه به نرخ روز به شرط در قید حیات بودن زوجین در زمان تصویب قانون. 217
 35. امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج به عنوان حقوق قانونی زوجه 218
 36. رسیدگی به دعوای اعسار زوج قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه 218
 37. مطالبه مهریه‌ای که تعدادی سکه است از طریق اجرای ثبت.. 219
 38. دستور بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت اقساط. 220
 39. استحقاق دریافت کل مهریه در صورت فوت زوج. 220
 40. مطالبه مهریه که سکه طلای بهار آزادی است.. 221
 41. عدم تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه 221
 42. قرار دادن یک جلد کلام‌الله مجید به عنوان مهریه 222
 43. پرداخت مهریه زوجه از دیه متوفی. 222
 44. تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد مهریه 223
 45. حق تقدم محکوم‌له در اجرا 224
 46. محاسبه مهریه به نرخ شاخص بانک مرکزی. 224
 47. مهریه و جهیزیه زوجه یهودی و گواهی عدم امکان سازش.. 224
 48. نحوه اجبار به پرداخت مهریه تقسیط شده 226
 49. عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ در قبال پرداخت مهریه و نفقه زوجه 226
 50. اعتبار امر مختوم در خصوص مهریه 227
 51. استرداد قسمتی از مهریه پرداخت شده 227

قوانین و مقررا ت دعاوی خانواده. 229

از قانون حمایت خانواده مصوب 1391. 231

فصل اول – دادگاه خانواده. 231

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی.. 236

فصل سوم ـ ازدواج. 237

فصل چهارم – طلاق. 238

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. 242

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری.. 244

فصل هفتم – مقررات کیفری.. 245

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1391. 249

فصل اول- دادگاه خانواده  249

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *