همه دسته بندی ها

تخفیف: 21,000 ریال!
دعاوی خانواده 1

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)

210,000 ریال 189,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد1)

پدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: وزیری، 1000 نسخه

قیمت:  21000 تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک :4-46-8138-600-978

کد: 301

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

مقدمه. 5

پرسش و پاسخ های دعاوی طلاق.. 19

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 21

 1. واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق.. 21
 2. اصلاح رأی طلاق خلعی… 23
 3. تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده. 25
 4. تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش….. 27
 5. اعتراض به رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مالی… 29
 6. مرجع تجدیدنظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر. 30
 7. اجرای گواهی عدم امکان سازش….. 33
 8. اعتبار گواهی عدم امکان سازش….. 34
 9. قابلیت فرجام‌خواهی گواهی عدم امکان سازش….. 35
 10. طرح مجدد دعوای طلاق به علت سوء رفتار و معاشرت بعد از صدور قرار رد واجد اعتبار امر مختومه نیست. 36
 11. اعتبار امر مختوم در خصوص طلاق.. 37
 12. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم امکان اجرای آن در خارج از مهلت مقرر قانونی… 39
 13. تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مَهر پس از انصراف زوج از طلاق زوجه. 40
 14. نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج از اجرای آن.. 41
 15. الزام به اجرای صیغه طلاق با تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش….. 41
 16. تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه از دفتر دادگاه. 43
 17. دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب…. 45
 18. مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مَهر و صدور گواهی عدم امکان سازش….. 47
 19. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق.. 48
 20. مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه. 50
 21. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین 52
 22. طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف… 53
 23. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از تبعات طلاق صوری… 57
 24. امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف… 59
 25. جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق.. 60
 26. تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج توسط زوجه قبل از طلاق.. 62
 27. تکلیف دادگاه در صورت توافق زوجین و انصراف از طلاق در مرحله تجدیدنظر. 64
 28. چگونگی اجرای حکم غیابی… 65
 29. تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش….. 67
 30. دادگاه در طلاق‌های توافقی اجازه طلاق صادر می‌کند.. 68
 31. اثر امتناع زوج از حضور در دفترخانه جهت طلاق.. 68
 32. تقاضای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت…. 69
 33. سلب حضانت از زوجه توسط زوج با وجود توافق قبل از طلاق.. 70
 34. رسیدگی به دعاوی خانوادگی زوجین که مقیم خارج از کشور هستند.. 72
 35. گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی… 73
 36. درخواست ابطال صیغه طلاق اجرا شده به‌صورت وکالتی از سوی زوج.. 74
 37. اصلاح دادخواست طلاق بائن به خلع و تشریفات اجرای آن.. 76
 38. درخواست صدور حکم طلاق با استناد به شروط مندرج در عقدنامه با منشأ خلاف واقع.. 78
 39. تقاضای صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه. 79
 40. طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست…. 81
 41. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش احدی از آنان از طلاق پشیمان شود. 81
 42. جزای شرط مصرح در عقد ازدواج.. 83
 43. مجنون دائمی قابلیت صحی برای ازدواج ندارد. 85
 44. وضعیت حقوقی نکاح دوم زنی که پس از عده طلاق ازدواج کرده و حکم طلاق نقض شود. 86
 45. عدم مراجعه به دفترخانه جهت اجرای طلاق.. 87
 46. جواز توارث در ایام عده فسخ نکاح و طلاق.. 88
 47. جنبه اعلامی یا اجرایی داشتن حکم طلاق.. 89
 48. رجعی یا بائن بودن حکم طلاق به استناد عسر و حرج.. 90
 49. تعیین داور درصورتی‌که زوج مجهول‌المکان باشد. 92
 50. دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی… 93
 51. عدم حضور زوجه برای معرفی به پزشکی قانونی جهت انجام تشریفات قبل از صدور حکم طلاق 95
 52. حق رجوع برای مرد در طلاق خلع در صورت رجوع زن به عوض….. 96
 53. راهکار قانونی برای حل معضل عدم ثبت طلاق رجعی از سوی دفترخانه‌ها 97
 54. رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی… 99
 55. محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه. 100
 56. توافق در طلاق به استناد جنون زوج.. 101
 57. طلاق زوجه به جهت عسر و حرج.. 102
 58. درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی… 102
 59. حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه. 103
 60. ماهیت طلاق حاکم یا طلاق قضائی… 105
 61. طرح دعوای مجدد جهت تنفیذ حکم طلاقی که در خارج از کشور جاری شده. 107
 62. امکان واگذاری داوری در امر طلاق به مؤسسات دولتی و خصوصی… 108
 63. الزام به حضور داوران در همه انواع طلاق.. 109
 64. اثبات ادعای رجوع در طلاق رجعی… 110
 65. ایجاد مزاحمت زوج برای زوجه بعد از طلاق رجعی و سپری شدن سه طهر. 111
 66. تحلیلی در انواع طلاق.. 112
 67. ماهیت طلاقی که دادگاه با احراز عسر و حرج یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد صادر کرده 114
 68. طلاق قضائی غیر رجعی در حکم بائن است. 115
 69. جواز احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن.. 117
 70. اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین… 118
 71. قانون حاکم بر احوال شخصیه زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است…. 121
 72. تکلیف طلاق ثبت شده در دفترخانه پس از رجوع به عوض در طلاق خلع.. 123
 73. تحقق وکالت در طلاق زوجه به استناد شرایط ضمن عقدنامه. 124
 74. ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق.. 125
 75. تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج.. 127
 76. تعیین داور در طلاق به درخواست زوجه. 128
 77. ابقای حق وکالت در طلاق برای زوجه پس از رجوع زوج در طلاق رجعی… 129
 78. اعطای وکالت مطلق در طلاق.. 132
 79. بار اثبات دعوا در مورد مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه. 133
 80. قبول بذل حق و حقوق زوجه در صدور حکم طلاق غیابی… 134
 81. تأثیر بذل کلی یا جزئی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق.. 135
 82. امتناع زوج از حضور در دفترخانه. 136
 83. تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه. 138
 84. تکلیف دادگاه نسبت به وقوع طلاق‌های غیررسمی… 139
 85. انصراف یکی از زوجین پس از صدور حکم طلاق توافقی… 141
 86. طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه. 142
 87. اجرای صیغه طلاق و تأدیه حقوق شرعی و قانونی… 144
 88. قابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مورد طلاق.. 145
 89. حکم طلاق غیابی… 146
 90. اجرای حکم طلاق غیابی با اخذ تأمین… 150
 91. وجه تمایز طلاق در صورت مجهول‌المکان و غایب مفقودالاثر بودن زوج.. 151
 92. اقامه دعوای الزام به ثبت واقعه طلاق با توجه به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم.. 153
 93. ضرورت وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت در طلاق خلع.. 155
 94. صدور حکم قبلی به رد یا بطلان دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج مانع از طرح دعوای طلاق خلع نیست 157
 95. آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی… 159
 96. طلاق معلق به‌شرط… 160
 97. . اجرای صیغه طلاق به‌صرف گواهی… 162
 98. سلب حق رجوع به زوجه در ایام عده در طلاق رجعی… 163
 99. ازدواج در ایام عده وفات… 164
 100. محل سکونت زوجه در ایام عده. 165
 101. نگه داشتن عده همسر غایب مفقودالاثر بدون تقاضای طلاق.. 167
 102. صدور قرار ارجاع امر به داوری در پرونده‌های گواهی عدم امکان سازش….. 169
 103. ازدواج دوم زوج و گواهی عدم امکان سازش….. 170
 104. عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش 173
 105. تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و با توافق زوج.. 175
 106. ضرورت اخذ نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زوجه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش 178
 107. معرفی زوجه به پزشکی قانونی و عدم ارائه گواهی عدم حمل… 179
 108. وضعیت گواهی عدم امکان سازش پس از رجوع زن به مَهر. 180
 109. ارجاع دعاوی خانواده به اداره بهزیستی… 180
 110. منظور از جهات شرعی در قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش….. 181
 111. اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش….. 182
 112. اعلامی بودن گواهی عدم امکان سازش….. 184
 113. عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش….. 185
 114. صدور گواهی عدم امکان سازش بدون ارجاع امر به داوری… 187
 115. عدم انتفای شروط ضمن عقد در صورت عدم ثبت گواهی عدم امکان سازش یا تعقیب موضوع در مهلت مقرر 188
 116. تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش توسط همسر اول و دوم در صورت ازدواج زوج در زمان عده 190
 117. اجرای بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق 192
 118. مطالبه خسارت دادرسی در دعاوی گواهی عدم امکان سازش….. 194
 119. ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص امور مالی زوجین در صدور گواهی عدم امکان سازش….. 196
 120. اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان پس از طلاق 197
 121. تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت…. 198
 122. اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی… 200
 123. ماهیت حقوقی نحله. 202
 124. استحقاق زوجه به اجرت‌المثل در غیر موارد طلاق.. 204
 125. مدعی و منکر در اثبات شرایط بند «الف» تبصره 6 ماده واحده مربوط به طلاق.. 205
 126. سلب حق حضانت در صورت ازدواج زن.. 207
 127. توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت فرزندان و صلح مَهر. 209
 128. نفقه ایام گذشته اقارب… 210
 129. توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه. 212

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 215

 1. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق توافقی… 215
 2. میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی… 215
 3. موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست 216
 4. حکم حضوری و غیابی… 216
 5. ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان طلاق.. 217
 6. عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تبصره‌های «الف» و «ب» ماده 386 قانون آیین دادرسی مقدور است. 218
 7. حکم غیابی طلاق مشمول تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م. مشمول حکم مزبور است. 218
 8. همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید.. 219
 9. زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند. 220
 10. اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است…. 220
 11. در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد. 221
 12. تعیین داوران در امر طلاق الزامی است…. 221
 13. شرط تنصیف دارایی در صورتی است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد. 222
 14. در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند. 223
 15. مادام که مهریه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست. 223
 16. در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است. 224
 17. گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است. 225
 18. در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند. 225
 19. دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حاکم به وقوع آن خواهد داد. 226
 20. کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست. 227
 21. تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است. 227
 22. ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی است. 228
 23. حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است. 229
 24. نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند. 230
 25. حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است. 231
 26. طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است. 231
 27. در مورد طلاق بهاییان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد. 232
 28. در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد. 232
 29. مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است. 233
 30. در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید.. 233
 31. طلاق به علت عسر و حرج بائن است. 234
 32. در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست 234
 33. چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید. 235
 34. اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود. 236
 35. صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود. 237
 36. اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است 237
 37. مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست. 238
 38. اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند. 239
 39. در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، 240
 40. زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد.. 240
 41. تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق.. 241
 42. رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی از جانب زوجین به‌وسیله وکیل… 242
 43. در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است…. 243
 44. حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست. 244
 45. صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانونی نیست. 244
 46. در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است…. 245
 47. زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه کند. 246
 48. وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد. 247
 49. در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه الزامی است…. 247
 50. تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع.. 248
 51. انقضای 4 سال از تاریخ مودالاثرفق شدن زوج کافی برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه است. 249
 52. وکالت ضمن عقد نکاح تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده معتبر است. 250
 53. زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد. 250
 54. در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل است. 251
 55. گواهی عدم امکان سازش در مورد زن و شوهر یهودی… 252
 56. رسیدگی به اصل طلاق.. 253
 57. اجازه طلاق.. 254
 58. مراد از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق است. 255
 59. حکم دادگاه مدنی خاص مبنی بر اجازه ثبت طلاق قابل تجدیدنظر است. 255
 60. ترک خانواده. 256
 61. ازدواج ثبت نشده و تقاضای طلاق آن.. 256
 62. حکم به اجبار زوج به طلاق.. 256
 63. توافق زوجین در طلاق.. 257
 64. حکم به اجبار زوج به طلاق.. 258
 65. در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج، پس از رسیدگی اجازه طلاق داده می‌شود. 258
 66. گواهی عدم امکان سازش قبل از ایقاع طلاق برای کلیه اتباع ایران.. 259
 67. اختلاف در اصل نکاح و طلاق و صلاحیت دادگاه. 260
 68. گواهی عدم امکان سازش….. 261
 69. در مورد غائب مفقودالاثر، دادگاه حکم طلاق می‌دهد نه گواهی عدم امکان سازش….. 262
 70. حکم طلاقی که در غیاب یکی از زوجین… 262
 71. ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه. 263
 72. ثبت طلاق در دفاتر کنسولی در صورت تراضی زوجین… 263
 73. در صورتی که نسبت به حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق.. 264
 74. در صورت امتناع زوج از اجرا حکم طلاق نماینده دادگاه با امضاء دفاتر مربوطه آن را به‌موقع اجرا می‌گذارد. 265
 75. اثر طلاق واقع شده در ایران در کشور متبوع زن.. 265
 76. ارائه دادخواست اعسار یا تقسیط در حین دادخواست طلاق.. 267
 77. حق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت جنون زوج.. 267
 78. صلاحیت دادگاه در دعوای طلاق.. 268
 79. تعیین داور در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج.. 269
 80. جمع تنصيف دارايي زوج با اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك زوجه. 270
 81. عدم حضور زوج در دفترخانه برای طلاق توافقي پس از صدور رأی… 271
 82. ارجاع گواهی‌های عدم امكان سازش توافقي جهت سازش به داوري و یا مراكز مشاوره. 272
 83. خوداری زوج از انجام تعهدات در گواهی عدم امكان سازش….. 273
 84. امتناع زوجه از حضور در پزشکی قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين در پرونده طلاق 274
 85. تعيين تكليف حقوق مالي زوجه در دادخواست طلاق.. 275
 86. درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد.. 276
 87. مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق.. 277
 88. شمول ماده 35 قانون حمايت خانواده در خصوص طلاق به درخواست زوج یا طلاق‌ توافقي… 278
 89. منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91.. 279
 90. رعايت ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91 در خصوص طلاق.. 280

پرسش و پاسخ های دعوای تمکین.. 281

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 283

 1. مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد. 283
 2. قابلیت اجرایی گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی… 284
 3. ازدواج مجدد زوج با عدم تمکن مالی… 286
 4. شرط نفوذ نکاح صغیر توسط ولی… 287
 5. استفاده زوجین از حق حبس در مقابل درخواست تمکین… 288
 6. اجرایی بودن حکم تمکین… 289
 7. تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت…. 290
 8. اخذ کل مَهر و عدم تمکین زوجه. 290
 9. استفاده از حق حبس در تمکین مجدد. 291
 10. مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی… 292
 11. الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه. 293
 12. نفقه زوجه در صورت عدم تمکین او به لحاظ عدم پرداخت مهر. 295
 13. نفقه زن در صورت عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت…. 296
 14. شروط لازم برای پرداخت نفقه. 297
 15. مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه. 298

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 300

 1. پرداخت هزینه زایمان با وجود تمکین یا نشوز زن.. 300
 2. نتیجه و اثر عدم اجرای حکم تمکین… 301
 3. اجرای حکم الزام به تمکین در خارج از کشور. 301
 4. اثبات عدم تمکین برای عدم پرداخت نفقه. 302
 5. نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم.. 303
 6. ازدواج مجدد زوج بر اثر عدم تمکین زوجه. 303
 7. عدم رد درخواست تمکین به علت سکونت نکردن زوجه در منزل پدر و مادر. 304
 8. قابل تجدیدنظر بودن دعاوی مالی… 304
 9. نشوز زوج و عدم ایفای وظایف و تکالیف…. 305
 10. شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم. 305
 11. عدم تمکین و نشوز زن به علت سکونت در محلی غیر از منزل شوهر. 306
 12. کیفیت اجرای حکم تمکین در داخل کشور. 307
 13. مسئولیت کیفری زوج به دلیل امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است 307

قوانین و مقررات دعاوی خانواده. 309

قانون حمایت خانواده مصوب 1391.. 311

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1391.. 328

قانون حمایت خانواده مصوب 1353.. 346

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 1353 …… 357

از قانون مدنی… 360

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست…. 363

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان.. 373

منابع و مآخذ.. 375

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *