همه دسته بندی ها

تخفیف: 16,000 ریال!
تخله

پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه

160,000 ریال 144,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی تخلیه

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: وزیری/ 1000 نسخه

قیمت:16000 تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک: 7-74-8138-600-978

کد کتاب: 308

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

فهرست کلی

مقدمه. 11

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 13

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 177

دعاوی تخلیه در قوانین و مقررات قانونی.. 203

قانون روابط موجر و مستأجر. 221

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 1376. 224

مقررات اجاره در قانون مدنی.. 229

منابع و مآخذ.. 237

 

فهرست جزئی

مقدمه. 11

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 13

 1. حکم تخلیه در ملک انتقال شده و حدوث عیوب.. 15
 2. تخلیه ملک و مطالبه خسارت.. 16
 3. تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن تخلیه ملک… 18
 4. اعمال ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری.. 20
 5. نحوه اقدام مستأجر در خصوص اعتراض به دستور دادگاه در تخلیه اماکن استیجاری.. 21
 6. دادخواهی از حکم تخلیه بدوی قطعی شده در دادگاه تجدیدنظر. 22
 7. صلاحیت دادگاه ویژه در صدور حکم تخلیه و خلع‌ید. 24
 8. جواز اظهارنظر دادرس در دو موضوع مرتبط تخلیه. 25
 9. تغییر خواسته در غیر جلسه اول دادرسی در ارتباط با حکم تخلیه. 26
 10. تنظیم سازش‌نامه توسط مدیر دفتر و اعتبار آن در دعوای تخلیه مورد اجاره 27
 11. رسیدگی و اجرای حکم در خصوص دعوای تخلیه عین مستأجر توسط مالک مشاعی.. 28
 12. اختیار موجر در وصول چک یا سفته موضوع اجاره‌بها با اصل اجاره‌بها 30
 13. اجازه تقدیم دادخواست تخلیه از سوی مالک عرصه. 31
 14. عدم تخلیه ملک پس از انقضای مدت اجاره بدون استیذان در رضایت موجر. 32
 15. انتقال مورد اجاره به غیر و درخواست تخلیه. 34
 16. طریقه تخلیه اماکن آموزش و پرورش… 37
 17. نحوه تخلیه در صورتی که مالک منافع خوانده است و مالک عرصه اداره اوقاف.. 38
 18. حکم صادره در خصوص تخلیه و اجور معوقه قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376. 39
 19. تخلیه مغازه‌ای که در سال 1368 به اجاره داده شده است.. 41
 20. تجویز انتقال منافع به غیر. 43
 21. اثر عدم قید مهلت سه ماهه تخلیه در حکم دادگاه 45
 22. تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی.. 47
 23. نحوه تخلیه ملکی که بدون اذن موجر به احد از وراث مستأجر انتقال داده شده 50
 24. شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره 51
 25. دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون. 53
 26. تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر. 54
 27. قانون حاکم بر روابط موجر و مستأجری که آخرین قرارداد آن‌ها در سال 1377 منعقد شده است.. 55
 28. نقض دستور تخلیه ملک استیجاری.. 56
 29. تعلق حق کسب و پیشه و حکم تخلیه. 58
 30. درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر. 59
 31. عدم تخلیه ملک اجاری با تأدیه سرقفلی و پیش پرداخت آن. 61
 32. تخلیه حق کسب و پیشه کمک دندان‌پزشکان تجربی.. 62
 33. حق مطالبه سرقفلی هنگام تخلیه. 64
 34. تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت.. 65
 35. تخلیه عین مستأجره که با سند عادی به اجاره داده شده 66
 36. تقاضای تخلیه بر اساس قانون سال 1376 درصورتی‌که قرارداد منطبق با قانون سال 1356 باشد. 67
 37. احتساب ابتدای مهلت تخلیه طبق قانون موجر و مستأجر سال 1356. 68
 38. قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستأجر در دستور تخلیه. 69
 39. صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند. 71
 40. امکان تخلیه درصورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود. 73
 41. نحوه صدور حکم تخلیه درصورتی‌که مالک خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه نباشد. 75
 42. پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد. 77
 43. امکان حکم به پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجری که در مدت طولانی باعث رونق محل شده 78
 44. تخلیه محل به استناد انقضای مدت اجاره 79
 45. قانون حاکم بر تخلیه اماکن استیجاری.. 82
 46. رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه امکان استیجاری.. 83
 47. ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره 85
 48. آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه. 87
 49. اثر عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1376. 89
 50. قانون حاکم بر قراردادهای عادی اجاره بدون رعایت ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1376. 92
 51. ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرارداد استیجاری جهت صدور حکم تخلیه. 94
 52. دستور تخلیه در مرجع قضائی.. 95
 53. مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی.. 97
 54. ادعای جعل در اجاره‌نامه و تأثیر آن بر تخلیه. 98
 55. معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستأجر در انقضای مدت اجاره و تخلیه. 99
 56. دستور تخلیه بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب.. 101
 57. تخلیه و پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز 102
 58. تجدید بنای جزئی و تخلیه عین مستأجره 104
 59. اشتباه دستور قضائی در تخلیه عین مستأجره 105
 60. شراکت در بخشی از منافع مستأجره و صدق انتقال به غیر و تخلیه مورد اجاره 106
 61. ادعای ورثه بر حق کسب و پیشه و تقاضای صدور حکم تخلیه. 108
 62. مبدأ مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر 1356. 109
 63. حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز در زمان تخلیه. 110
 64. عدم جواز تأخیر در اجرای دستور تخلیه مورد اجاره 112
 65. عدم تأدیه اجاره‌بها به خود موجر و اعمال ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1376. 113
 66. صرف‌نظر کردن از دعوا پس از صدور اجراییه به پرداخت حق کسب و پیشه در قبال. 115
 67. پرداخت قرض‌الحسنه یا سرقفلی هنگام تخلیه. 116
 68. درخواست تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه موجر پس از استرداد وجه. 117
 69. تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه. 119
 70. انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه. 120
 71. تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا 122
 72. نحوه تخلیه مستأجر مأذون به احداث بنا در عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره 124
 73. قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی.. 127
 74. بررسی ادعای مستأجر مبنی بر اشتباه در صدور دستور تخلیه. 130
 75. فسخ اجاره اول و تخلیه ید مستأجر دوم. 131
 76. چگونگی رسیدگی به تخلیه مغازه پلمپ شده توسط شهرداری.. 133
 77. اخذ مبلغ معین مشروط به تخلیه مورد اجاره قبل از سر رسید. 134
 78. نحوه اجرای حکم تخلیۀ محل سکونت سفرا 134
 79. تعهد مالک جدید به استرداد ودیعه با قرض‌الحسنه جهت تخلیه عین مستأجره 135
 80. درخواست تخلیه از طرف مستأجری که حق واگذاری نداشته. 136
 81. استماع درخواست تخلیه از طرف مالک به علت تخلف مستأجر. 136
 82. عدم صدور حکم تخلیه در صورت پرداخت مازاد بر اجور معوقه. 137
 83. درخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط.. 138
 84. ورود ثالث به خواسته تخلیه از باب تعلق نصف سرقفلی.. 140
 85. عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت اجاره‌بها موجبی برای درخواست تخلیه. 142
 86. واگذاری منافع مورد اجاره توسط شریک به شریک دیگر. 144
 87. مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه. 145
 88. عسر و حرج واحد آموزشی بعد از صدور رأی تخلیه. 146
 89. صدور حکم تخلیه در صورت ارتکاب مستأجر به تخریب مورد اجاره 146
 90. درخواست تخلیه از دادگاه به جای مراجعه به ثبت.. 147
 91. مسکوت موضوع سرقفلی و یا پیش پرداخت در سند رسمی اجاره 148
 92. تخلیه و حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت.. 148
 93. تجویز انتقال منافع بدون تقدیم دادخواست تخلیه. 150
 94. ارائه سند مالکیت برای تقاضای اجاره‌بها یا درخواست تخلیه. 152
 95. دعوای سازمان دولتی به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت احتیاج شخصی.. 153
 96. عدم حضور مستأجر برای تنظیم سند رسمی اجاره به علت صدور حکم تخلیه. 154
 97. موکول تأدیه حق کسب و پیشه به تخلیه مورد اجاره 155
 98. عدم وصول حق کسب و پیشه بعد از صدور حکم تخلیه. 156
 99. مهلت صدور اجراییه مبنی بر تخلیه محل کسب.. 157
 100. مصادیق تعدی و تفریط جهت درخواست تخلیه از دادگاه 157
 101. تلف مورد اجاره در جریان رسیدگی به دعوای مالک دایر بر تخلیه مستأجره 158
 102. کفایت پروانه ساختمان یا گواهی شهرداری برای رسیدگی به دعوای تخلیه. 160
 103. تقاضای اجراییه حکم تخلیه از طرف مالک جدید. 161
 104. ملغی الاثر شدن حکم تخلیه. 162
 105. عدم حق تخلیه و مطالبه اجور با انتقال منافع مورد اجاره توسط ورثه مستأجر. 163
 106. تقاضای تخلیه به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها 164
 107. استرداد قرض‌الحسنه در اختیار موجر پس از تخلیه و تسویه‌حساب.. 166
 108. عدم قطع و زایل شدن رابطه و حقوق موجر و مستأجر پس از تخلیه. 167
 109. تخلیه کارکنان تعمیرگاه‌ها 169
 110. رسیدگی دادگاه و اجرای حکم تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی.. 169
 111. مطالبه اجاره‌بها یا اجرت المثل یا تخلیه از اموال فراریان. 172
 112. تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی توسط مالک یا ذی‌نفع. 174
 113. طرح دعاوی تخلیه و خلع‌ید توسط کمیته امداد امام. 175

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 177

 1. بهای خواسته در دعوی خلع‌ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی.. 179
 2. درخواست تخلیه احد از شرکا علیه مستأجر ملک مشاع. 179
 3. اثر تعهد مستأجر بر تخلیه ملک نزد بازپرس… 179
 4. اثر شرط افزایش اجاره‌بها در صورت عدم تخلیه ملک… 180
 5. جمع دعوای تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل.. 181
 6. درخواست تخلیه پس از ابلاغ اخطاریه بیش از یک بار به مستأجر برای پرداخت اجور 181
 7. نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری دولت.. 182
 8. تخلیه مورد اجاره به‌منظور احتیاج شخصی موجر. 182
 9. صدور حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت اجور در مهلت معوقه. 183
 10. حکم تبصره 1 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه یا بر بطلان دعوای خواهان. 184
 11. تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدید قرارداد. 184
 12. تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از پرداخت اجاره‌بها و وصول اجاره‌بهای مورد تخلف.. 185
 13. تقاضای تخلیه مورد اجاره با انقضای مدت اجاره 186
 14. توقیف عملیات اجرایی و منع صدور برگ اجرایی در خصوص تخلیه مورد اجاره 186
 15. غیر مالی بودن دعوای تخلیه از اعیان مستأجره 187
 16. هزینه دادرسی دعوی تخلیه عین مستأجره توأم با مطالبه اجور معوقه. 187
 17. تقاضای صدور اجراییه حکم تخلیه ظرف یک سال. 188
 18. تخلیه ملک مشاع. 188
 19. بی اثر بودن تعهد بر عدم دریافت حق سرقفلی در زمان تخلیه. 189
 20. تراضی طرفین در تعیین مال‌الاجاره 190
 21. مرجع رسیدگی به تخلیه املاک استیجاری تحت سرپرستی دادگاه‌های انقلاب.. 190
 22. تخلیه مورد اجاره مشاعی.. 190
 23. تکلیف مستأجر در فسخ دادنامه تخلیه توسط مرجع بالاتر. 191
 24. قانون حاکم بر تخلیه انباری‌های جمع‌آوری و انبار کردن کالاها 192
 25. درخواست تخلیه بعد از تعدیل اجاره‌بها 192
 26. تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر توسط یکی از ورثه. 193
 27. درخواست تخلیه مستأجر سابق از مستأجر ثالث پس از انقضای مدت اجاره 194
 28. صدور حکم تخلیه با تغییر شغل موقت و برای مدت کوتاه 194
 29. درخواست تخلیه به علت تنظیم اجاره‌نامه بعد از قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376. 195
 30. درخواست تخلیه به علت انتقال سهم به شریک دیگر. 195
 31. تقاضای صدور اجراییه بر تخلیه از اداره ثبت.. 196
 32. تقاضای تخلیه زمین‌های زراعی و کشاورزی.. 197
 33. وجود مستحدثات در محل اجرای حکم تخلیه، خلع‌ید یا رفع تصرف.. 198
 34. تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل.. 198
 35. هزینه دادرسی تخلیه و مطالبه اجور 199
 36. دعوای خلع‌ید مالی ولی تخلیه غیر قانونی است. 200
 37. تخلیه و خلع‌ید مالی است یا غیرمالی.. 200

دعاوی تخلیه در قوانین و مقررات قانونی.. 203

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356. 205

فصل اول- کلیات.. 205

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن. 206

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه. 207

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره 210

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت.. 215

فصل ششم- تعمیرات.. 216

قانون روابط موجر و مستأجر. 221

فصل اول- روابط موجر و مستأجر. 221

فصل دوم- سرقفلی.. 222

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 1376. 224

مقررات اجاره در قانون مدنی.. 229

فصل چهارم- در اجاره 229

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء 229

مبحث دوم- در اجاره حیوانات.. 234

مبحث سوم- در اجاره اشخاص… 235

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر. 235

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل.. 236

منابع و مآخذ. 237

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *