همه دسته بندی ها

تخفیف: 11,000 ریال!
قانون مدنی
قانون مدنیقانون مدنی

قانون مدنی

110,000 ریال 99,000 ریال

عنوان کتاب: قانون مدنی

پدیدآورنده: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ:  / 1393

قطع و تیراژ: جیبی، 1000 نسخه

قیمت: 11000 تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی: 10%

شابک: 7-85-8355-964-978

کد کتاب : 657

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

قانون مدنی

قانون مدنی

قانون مدنی

قانون مدنی

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم 13
جلد اوّل- در اموال 14
کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی 14
باب اوّل- در بیان انواع اموال 14
فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول 14
فصل دوم- در اموال منقوله 15
فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد. 16
باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود 17
فصل اوّل- در مالکیت 17
فصل دوم- در حق اِنتفاع 19
مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی 19
مبحث دوم- در وقف 21
مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات 26
فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و 26
آثار املاک نسبت به املاک مجاور 26
مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر 26
مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور 29
مبحث سوم- در حَریم املاک 32
کتاب دوم- در اسباب تملک 33
قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه 33
باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه 33
باب دوم- در حِیازت مباحات 34
باب سوم- در معادن 36
باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه 36
فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده 36

قانون مدنی

فصل دوم- در حیوانات ضالّه 38

باب پنجم- در دفینه 38
باب ششم- در شکار 39
قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات 40
باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی 40
فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات 40
فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله 40
مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها 41
مبحث دوم- در اَهلیت طرفین 43
مبحث سوم- در مورد معامله 43
مبحث چهارم- در جهت معامله 44
فصل سوم- در اثر معاملات 44
مبحث اوّل- در قواعد عمومی 44
مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات 45
مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث 46
فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود 46
مبحث اوّل- در اقسام شرط 46
مبحث دوم- در احکام شرط 47
فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی 48
فصل ششم- در سقوط تعهدات 51
مبحث اول- در وفای به عهد 51
مبحث دوم- در اقاله 54
مبحث سوم- در اِبراء 54
مبحث چهارم- در تبدیل تعهد 55
مبحث پنجم- در تَهاتُر 55
مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه 56
باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود 56

 

قانون مدنی

فصل اوّل- در کلیات 56
فصل دوم- در ضَمان قهری 57
مبحث اوّل- در غصب 57
مبحث دوم- در اِتلاف 60
مبحث سوم- در تسبیب 61
مبحث چهارم- در استیفاء 62
باب سوم- در عقود معینه مختلفه 62
فصل اوّل- در بیع 62
مبحث اوّل- در احکام بیع 62
مبحث دوم- در طرفین معامله 63
مبحث سوم- در مبیع 64
مبحث چهارم- در آثار بیع 66
فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن 66
فقره دوم- در تسلیم 66
فقره سوم- در ضَمان دَرَک 69
فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن 70
مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن 70
فقره اول- در خیارات 70
اول- در خیار مجلس 70
دوم- در خیار حیوان 71
سوم- در خیار شرط 71
چهارم- در خیار تأخیر ثمن 71
پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف 72
ششم- در خیار غَبن 73
هفتم- در خیار عیب 73
هشتم- در خیار تَدلیس 76
نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه 76

دهم- در خیار تخلف شرط 77
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی 77
فصل دوم- در بیع شرط 79
فصل سوم- در مُعاوضه 80
فصل چهارم- در اجاره 80
مبحث اوّل- در اجاره اشیاء 80
مبحث دوم- در اجاره حیوانات 86
مبحث سوم- در اجاره اشخاص 86
فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر 87
فقره‌ی دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل 87
فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات 88
مبحث اوّل- در مُزارعه 88
مبحث دوم- در مُساقات 91
فصل ششم- در مُضاربه 92
فصل هفتم- در جُعاله 94
فصل هشتم- در شرکت 95
مبحث اوّل- در احکام شرکت 95
مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت 97
فصل نهم- در ودیعه 100
مبحث اول- در کلیات 100
مبحث دوم- در تعهدات امین 100
مبحث سوم- در تعهدات امانتگذار 103
فصل دهم- در عاریه 104
فصل یازدهم- در قَرض 105
فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی 106
فصل سیزدهم- در وکالت 106
مبحث اول- در کلیات 106

مبحث دوم- در تعهدات وکیل 107
مبحث سوم- در تعهدات موکل 108
مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت 109
فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی 110
مبحث اول- در کلیات 110
مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له 111
مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه 112
مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین 114
فصل پانزدهم- در حواله 114
فصل شانزدهم- در کفالت 116
فصل هفدهم- در صُلح 118
فصل هجدهم- در رهن 120
فصل نوزدهم- در هبه 123
قسمت سوم- در اخذ به شفعه 125
قسمت چهارم- در وصایا و ارث 127
باب اوّل- در وصایا 127
فصل اوّل- در کلیات 127
فصل دوم- در مّوصی 128
فصل سوم- در مُوصی‌به 129
فصل چهارم- در موصی‌له 130
فصل پنجم- در وصیّ 131
باب دوم- در ارث 132
فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث 132
فصل دوم- در تحقق ارث 132
فصل سوم- در شرایط و جملهای از موانع ارث 133
فصل چهارم- در حجب 135
فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض 137

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث 139
مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی 139
مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم 141
مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم 143
مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه 146
کتاب سوم- در مقررات مختلفه 147
جلد دوم- در اشخاص 148
کتاب اوّل – در کلیات 148
کتاب دوم – در تابعیت از قانون مدنی 151
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال 158
کتاب چهارم – در اقامتگاه 160
کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر 161
کتاب ششم – در قرابت 165
کتاب هفتم- در نکاح و طلاق 166
باب اوّل – در نکاح 166
فصل اوّل- در خواستگاری 166
فصل دوم – قابلیت صحّی برای ازدواج 167
فصل سوم – در موانع نکاح 168
فصل چهارم – شرایط صحّت نکاح 171
فصل پنجم – وکالت در نکاح 172
فصل ششم – در نکاح منقطع 172
فصل هفتم – در مهر 172
فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر 176
باب دوم – در انحلال عقد نکاح 178
فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح 178
فصل دوم- در طلاق 181
مبحث اوّل- در کلیات 181

مبحث دوم- در اقسام طلاق 182
مبحث سوم- در عدّه 183
کتاب هشتم – در اولاد 184
باب اوّل- در نَسَب 184
باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال 185
باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری 188
کتاب نهم- در خانواده 190
فصل اوّل- در الزام به انفاق 190
کتاب دهم- در حَجر و قیمومت 192
فصل اوّل- در کلیات 192
فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن 193
فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن 197
نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید 197
فصل چهارم- در موارد عزل قیّم 199
فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت 200
جلد سوم (13/7 و 8/8/1314) در ادله‌ی اثبات دعوی 201
کتاب اول- در اقرار 201
باب اوّل- در شرایط اقرار 201
باب دوم- در آثار اقرار 203
کتاب دوم- در اسناد 204
کتاب سوم- در شهادت 207
باب اوّل- در موارد شهادت 207
باب دوم- در شرایط شهادت 209
کتاب چهارم- در اَمارات 210
کتاب پنجم- در قَسَم 210

قانون مدنی-کتاب حقوقی-منابع ازمون وکالت

Additional

وزن 0.3 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قانون مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *