همه دسته بندی ها

تخفیف: 35,000 ریال!
محشای قانون ثبت
محشای قانون ثبتمحشای قانون ثبت

محشای قانون ثبت جلد دو

350,000 ریال 315,000 ریال

عنوان کتاب: محشای قانون ثبت اسناد و املاک – جلد دوم

مؤلف: حسین سالاری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۳۵۰۰۰ تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی: ۱۰%

شابک:۵-۴۱-۷۶۵۴-۶۰۰-۹۷۸

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

محشای قانون ثبت جلد دو

محشای قانون ثبت

محشای قانون ثبت

 

باب سوم- ثبت اسناد. ۱۳

فصل اول- مواد عمومی… ۱۹

‌ماده ۴۶٫ ۱۹

آراء وحدت رویه. ۲۸

نظریات مشورتی… ۲۹

رویه‌های قضائی… ۳۴

نشست‌های قضائی… ۳۵

قوانین مرتبط… ۳۶

‌ماده ۴۷٫٫ ۴۶

آراء وحدت رویه. ۵۰

نظریات مشورتی… ۵۰

رویه های قضائی… ۵۲

ماده ۴۸٫٫ ۵۴

آراء وحدت رویه. ۷۰

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری… ۷۱

نظریات مشورتی… ۷۳

نشست‌های قضائی… ۷۵

رویه‌های قضائی… ۷۸

قوانین مرتبط… ۷۹

ماده ۴۹٫ ۹۰

ماده ۵۰٫ ۹۶

قوانین مرتبط… ۱۰۰

‌ماده ۵۱٫ ۱۰۶

‌ماده ۵۲٫ ۱۰۶

‌ماده ۵۳٫٫ ۱۰۷

نظریه مشورتی… ۱۰۸

‌قوانین مرتبط… ۱۰۸

ماده ۵۴٫٫ ۱۱۰

‌ماده ۵۵٫٫ ۱۱۱

قوانین مرتبط… ۱۱۱

‌ماده ۵۶٫ ۱۱۲

قوانین مرتبط… ۱۱۲

‌ماده ۵۷٫٫ ۱۱۴

از آراء و نظریات کمیسیون وحدت‌رویه کانون سردفتران و دفتریاران.. ۱۱۵

‌قوانین مرتبط… ۱۱۶

‌ماده ۵۸٫٫ ۱۱۸

قوانین مرتبط… ۱۱۸

اشخاص ممنوع از شهادت… ۱۱۹

‌ماده ۵۹٫ ۱۱۹

‌ماده ۶۰٫ ۱۲۰

‌قوانین مرتبط… ۱۲۰

‌ماده ۶۱٫ ۱۲۱

قوانین مرتبط… ۱۲۳

‌ماده ۶۲٫ ۱۳۲

‌ماده ۶۳٫٫ ۱۳۳

قوانین مرتبط… ۱۳۳

‌ماده ۶۴٫٫ ۱۳۵

‌ماده ۶۵٫٫ ۱۳۶

‌ماده ۶۶٫ ۱۳۸

‌ماده ۶۷٫٫ ۱۳۹

‌ماده ۶۸٫٫ ۱۴۰

قوانین مرتبط… ۱۴۰

‌ماده ۶۹٫ ۱۴۲

نظریه مشورتی… ۱۴۲

قوانین مرتبط… ۱۴۳

‌فصل دوم- آثار ثبت اسناد. ۱۴۴

  1. سند یا رسمی است یا عادی. ۱۴۴

‌ماده ۷۰٫ ۱۴۷

قوانین مرتبط… ۱۶۰

‌ماده ۷۱٫ ۱۶۷

‌ماده ۷۲٫ ۱۶۸

‌ماده ۷۳٫٫ ۱۷۱

‌ماده ۷۴٫٫ ۱۷۳

قوانین مرتبط… ۱۷۴

‌فصل سوم- در امانت اسناد. ۱۷۸

‌ماده ۷۵٫٫ ۱۷۸

‌ماده ۷۶٫ ۱۷۸

‌ماده ۷۷٫٫ ۱۷۸

‌ماده ۷۸٫٫ ۱۷۹

‌ماده ۷۹٫ ۱۷۹

‌ماده ۸۰٫ ۱۷۹

‌باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی… ۱۸۱

‌ماده ۸۱٫ ۱۸۱

‌ماده ۸۲٫ ۱۸۲

‌ماده ۸۳٫٫ ۱۸۲

‌ماده ۸۴٫٫ ۱۸۲

ماده ۸۵٫٫ ۱۸۳

‌ماده ۸۶٫ ۱۸۳

‌ماده ۸۷٫٫ ۱۸۶

‌ماده ۸۸٫٫ ۱۸۶

‌ماده ۸۹ (اصلاحی ۵/۹/۱۳۲۱). ۱۸۷

‌ماده ۹۰٫ ۱۸۷

‌ماده ۹۱٫ ۱۸۷

‌قوانین مرتبط… ۱۸۷

باب پنجم- اجرا مفاد اسناد رسمی… ۲۱۷

‌ماده ۹۲٫ ۲۱۷

آراء وحدت رویه. ۲۱۹

نظریات مشورتی… ۲۲۰

قوانین مرتبط… ۲۲۰

ماده۹۳٫٫ ۲۲۳

ماده ۹۴(مصوب ۱۳۱۰-منسوخه). ۲۲۵

ماده ۹۵٫٫ ۲۲۵

‌ماده ۹۶٫ ۲۲۶

‌ماده ۹۶٫ ۲۲۶

ماده ۹۷٫٫ ۲۲۶

‌ماده ۹۷٫٫ ۲۲۶

ماده ۹۸٫٫ ۲۲۷

‌ماده ۹۹٫ ۲۲۸

‌باب ششم- جرائم و مجازات… ۲۷۷

‌ماده ۱۰۰٫ ۲۷۷

قوانین مرتبط… ۲۸۵

‌ماده ۱۰۱٫ ۲۸۷

قوانین مرتبط… ۲۸۸

‌ماده ۱۰۲٫ ۲۹۰

قوانین مرتبط… ۲۹۰

‌ماده ۱۰۳٫٫ ۲۹۱

قوانین مرتبط… ۲۹۲

‌ماده ۱۰۴٫٫ ۲۹۳

‌ماده ۱۰۵٫٫ ۲۹۳

آراء وحدت رویه. ۲۹۵

نظریات مشورتی… ۲۹۵

رویه‌های قضائی… ۲۹۶

‌قوانین مرتبط… ۲۹۶

‌ماده ۱۰۶٫ ۲۹۸

نظریات مشورتی… ۲۹۹

ماده ۱۰۷٫٫ ۳۰۰

نظریات مشورتی… ۳۰۰

رویه‌های قضائی… ۳۰۰

‌ماده ۱۰۸٫٫ ۳۰۲

‌ماده ۱۰۹٫ ۳۰۵

آراء وحدت رویه. ۳۰۹

نظریات مشورتی… ۳۰۹

نشست‌های قضائی… ۳۱۰

رویه‌های قضائی… ۳۱۱

ماده ۱۱۰٫ ۳۱۳

‌ماده ۱۱۱٫ ۳۱۳

‌ماده ۱۱۱ مکرر (الحاقی ۷/۵/۱۳۱۲). ۳۱۴

‌ماده ۱۱۲٫ ۳۱۴

‌ماده ۱۱۳٫٫ ۳۱۴

‌ماده ۱۱۴٫٫ ۳۱۴

قوانین مرتبط… ۳۱۵

‌ماده ۱۱۵٫٫ ۳۱۶

‌ماده ۱۱۶٫ ۳۱۶

ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۷/۵/۱۳۱۲). ۳۱۷

آراء وحدت رویه‌ ۳۲۲

نظریات مشورتی… ۳۲۲

نشست‌های قضائی… ۳۲۳

رویه‌های قضائی… ۳۲۴

‌باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک…. ۳۲۷

‌ماده ۱۱۸٫٫ ۳۲۷

‌قوانین مرتبط… ۳۲۷

‌ماده ۱۱۹ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳). ۳۳۲

قوانین مرتبط… ۳۳۴

‌ماده ۱۲۰٫ ۳۳۵

‌قوانین مرتبط… ۳۳۶

ماده ۱۲۱ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳). ۳۳۹

‌ماده ۱۲۲ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳). ۳۳۹

‌ماده ۱۲۳ (اصلاحی ۱۵/۸/۱۳۸۴). ۳۴۲

قوانین مرتبط… ۳۴۹

‌ماده ۱۲۴ (اصلاحی ۱۵/۸/۱۳۸۴). ۳۵۹

‌ماده ۱۲۵٫٫ ۳۶۳

‌ماده ۱۲۶٫ ۳۶۳

‌ماده ۱۲۷٫٫ ۳۶۴

‌ماده ۱۲۸ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳). ۳۶۴

‌ماده ۱۲۹ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳). ۳۶۴

‌ماده ۱۳۰ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳). ۳۶۵

‌ماده ۱۳۱ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۷۳). ۳۶۵

قوانین مرتبط… ۳۶۷

‌ماده ۱۳۲ (اصلاحی ۱۵/۸/۱۳۸۴). ۳۶۹

‌ماده ۱۳۳٫٫ ۳۶۹

نظریات مشورتی… ۳۶۹

از مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی… ۳۶۹

‌ماده ۱۳۴٫٫ ۳۷۰

‌ماده ۱۳۵٫٫ ۳۷۰

ماده ۱۳۵ منسوخه. ۳۷۰

‌ماده ۱۳۶٫ ۳۷۱

‌باب هشتم- مواد مخصوصه.. ۳۷۳

‌ماده ۱۳۷٫٫ ۳۷۳

‌ماده ۱۳۸٫٫ ۳۷۳

قوانین مرتبط… ۳۷۴

‌ماده ۱۳۹٫ ۳۷۷

‌ماده ۱۴۰٫ ۳۷۷

‌ماده ۱۴۱٫ ۳۷۸

‌قوانین مرتبط… ۳۷۸

ماده ۱۴۲(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۳۸۰

قوانین مرتبط… ۳۸۱

ماده ۱۴۳(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۳۸۳

ماده ۱۴۴(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۳۸۵

‌قوانین مرتبط… ۳۸۵

ماده ۱۴۵(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۳۸۸

قوانین مرتبط… ۳۸۹

ماده ۱۴۶(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۳۹۲

‌ماده ۱۴۷٫٫ ۳۹۳

آراء وحدت رویه. ۳۹۸

نظریات مشورتی… ۳۹۹

ماده ۱۴۸٫٫ ۴۰۶

آراء وحدت رویه ‌ ۴۱۲

نظریات مشورتی… ۴۱۲

قوانین مرتبط… ۴۱۳

ماده ۱۴۹ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۴۳۱

قوانین مرتبط… ۴۳۴

ماده ۱۵۰ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۴۳۶

قوانین مرتبط… ۴۳۸

ماده ۱۵۱(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۴۵۰

ماده ۱۵۲(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۴۵۲

ماده ۱۵۳(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۴۵۲

قوانین مرتبط… ۴۵۲

ماده ۱۵۴(الحاقی ۳۱/۴/۱۳۶۵). ۴۵۷

آراء وحدت رویه. ۴۶۳

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری… ۴۶۴

نظریات مشورتی… ۴۶۶

قوانین مرتبط… ۴۷۲

ماده ۱۵۵(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۵۰۹

ماده ۱۵۶ (الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۵۰۹

قوانین مرتبط… ۵۱۱

محشای قانون ثبت

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳.. ۵۱۱

تعاریف….. ۵۱۱

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی… ۵۱۶

ماده ۱۵۷(الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱). ۵۲۴

آیین‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ املاک‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۱۷ با اصلاحات‌ ۸/۱۱/۱۳۸۰٫٫ ۵۲۴

ضمائم.. ۵۵۹

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴٫٫ ۵۵۹

بندهای کاربردی از مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی… ۵۹۷

منابع.. ۶۳۳

الف) کتب و مقالات… ۶۳۳

ب) فرهنگ‌نامه‌ها. ۶۴۲

پ) جزوه‌ها. ۶۴۳

ت) قوانین… ۶۴۴

ث) آیین‌نامه‌ها. ۶۴۶

ج) آراء وحدت رویه.. ۶۴۸

چ)نظریات مشورتی… ۶۴۹

 

محشای قانون ثبت جلد دو – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت


Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “محشای قانون ثبت جلد دو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *