همه دسته بندی ها

تخفیف: 9,500 ریال!
قانون مجازات در رویه قضایی
قانون مجازات در رویه قضاییقانون مجازات در رویه قضایی

قانون مجازات در رویه قضایی

95,000 ریال 85,500 ریال

عنوان کتاب: قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی

پدیدآورندگان: توحید زینالی – زینب کامکار

با همکاری: فریبا حسینی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۳

قطع و تیراژ: جیبی، ۵۰۰۰ نسخه

قیمت: ۹۵۰۰ تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی: ۱۰%

شابک: ۰-۵۵-۸۳۵۵-۹۶۴-۹۷۸

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

قانون مجازات در رویه قضایی

قانون مجازات در رویه قضایی

قانون مجازات در رویه قضایی

 

قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی

مقدمه………………………………………………………. ۱۳

کتاب اول- کلیات……………………………………. ۱۵      ۱-۲۱۶

بخش اول- مواد عمومی.. ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱-۱۳

فصل اول- تعاریف… ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱-۲

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان. ۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳-۹

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان. ۲۱٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰-۱۱

فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازات ها ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲-۱۳

بخش دوم- مجازات‌ها ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴-۱۲۰

فصل اول- مجازات‌های اصلی.. ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴-۲۲

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی.. ۲۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۳-۲۶

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۷-۳۶

فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن. ۳۶٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۷-۳۹

فصل پنجم- تعویق صدور حکم. ۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۰-۴۵

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات.. ۴۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۶-۵۵

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی.. ۴۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۶-۵۷

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط.. ۴۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۸-۶۳

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس… ۵۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۴-۸۷

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.. ۵۴٫٫٫٫٫ ۸۸-۹۵

فصل یازدهم- سقوط مجازات.. ۵۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۶-۱۲۱

مبحث اول- عفو. ۵۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۶-۹۸

مبحث دوم- نسخ قانون. ۵۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۹

مبحث سوم- گذشت شاکی.. ۵۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۰-۱۰۴

مبحث چهارم- مرور زمان. ۶۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۵-۱۱۳

مبحث پنجم- توبه مجرم. ۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۴-۱۱۹

مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۰-۱۲۹

قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی

بخش سوم- جرایم. ۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۲-۱۳۹

فصل اول- شروع به جرم. ۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۲-۱۲۴

فصل دوم- شرکت در جرم. ۶۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۵

فصل سوم- معاونت در جرم. ۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۶-۱۲۹

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته. ۶۹٫٫٫٫ ۱۳۰

فصل پنجم- تعدّد جرم. ۶۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۱-۱۳۵

فصل ششم- تکرار جرم. ۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۶-۱۳۹

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. ۷۴٫٫٫٫٫ ۱۴۰-۱۵۹

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری.. ۷۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۰-۱۴۵

فصل دوم- موانع مسؤولیت کیفری.. ۷۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۶-۱۵۹

قانون مجازات در رویه قضایی

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری.. ۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۶۰-۲۱۳

فصل اول- مواد عمومی.. ۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۶۰-۱۶۳

فصل دوم- اقرار. ۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۶۴-۱۷۳

فصل سوم- شهادت.. ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷۴-۲۰۰

فصل چهارم- سوگند. ۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰۱-۲۱۰

فصل پنجم- علم قاضی.. ۹۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱۱-۲۱۳

کتاب دوم- حدود……………………………………. ۹۵      ۲۱۷-۲۸۸

بخش اول- مواد عمومی.. ۱۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱۷-۲۲۰

بخش دوم- جرایم موجب حد. ۱۰۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲۱-۲۸۸

فصل اول- زنا ۱۰۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲۱-۲۳۲

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه. ۱۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۳۳-۲۴۱

فصل سوم- قوّادی.. ۱۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴۲-۲۴۴

فصل چهارم- قذف… ۱۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴۵-۲۶۱

فصل پنجم- سبّ نبی.. ۱۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶۲-۲۶۳

فصل ششم- مصرف مسکر. ۱۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶۴-۲۶۶

فصل هفتم- سرقت.. ۱۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶۷-۲۷۸

فصل هشتم- محاربه. ۱۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۷۹-۲۸۵

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض… ۱۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۸۶-۲۸۸

قانون مجازات در رویه قضایی

کتاب سوم- قصاص…………………………………. ۱۱۶      ۲۸۹-۴۴۷

بخش اول- مواد عمومی.. ۱۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۸۹-۳۸۰

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات.. ۱۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۸۹-۲۹۵

فصل دوم- تداخل جنایات.. ۱۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۹۶-۳۰۰

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص… ۱۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۰۱-۳۱۱

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت.. ۱۵۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۱۲-۳۴۶

فصل پنجم- صاحب حق قصاص… ۱۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۴۷-۳۶۷

فصل ششم- شرکت در جنایت.. ۱۶۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۶۸-۳۷۴

فصل هفتم- اکراه در جنایت.. ۱۷۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۷۵-۳۸۰

بخش دوم- قصاص نفس… ۱۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۸۱-۳۸۵

بخش سوم- قصاص عضو. ۱۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۸۶-۴۱۶

فصل اول- موجب قصاص عضو. ۱۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۸۶-۳۹۲

فصل دوم- شرایط قصاص عضو. ۱۷۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۹۳-۴۱۶

بخش چهارم- اجرای قصاص… ۱۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۱۷-۴۴۷

فصل اول- مواد عمومی.. ۱۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۱۷-۴۳۵

فصل دوم- اجرای قصاص نفس… ۱۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۳۶-۴۳۸

فصل سوم- اجرای قصاص عضو. ۱۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۳۹-۴۴۷

قانون مجازات در رویه قضایی

کتاب چهارم- دیات…………………………………. ۱۷۴      ۴۴۸-۷۲۸

بخش اول- مواد عمومی.. ۱۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۴۸-۵۴۸

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن. ۱۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۴۸-۴۵۱

فصل دوم- ضمان دیه. ۱۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۵۲-۴۵۳

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه. ۱۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۵۴-۴۶۱

فصل چهارم- مسؤول پرداخت دیه. ۱۹۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۶۲-۴۸۷

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه. ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۸۸-۴۹۱

فصل ششم- موجبات ضمان. ۱۹۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۹۲-۵۳۷

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات.. ۲۰۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۳۸-۵۴۸

بخش دوم- مقادیر دیه. ۲۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۴۹-۷۲۸

فصل اول- دیه نفس… ۲۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۴۹-۵۵۷

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء. ۲۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۵۸-۵۷۵

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء. ۲۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۷۶-۶۷۰

مبحث اول- دیه مو. ۲۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۷۶-۵۸۶

مبحث دوم- دیه چشم. ۲۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۸۷-۵۹۱

مبحث سوم- دیه بینی.. ۲۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۹۲-۵۹۹

مبحث چهارم- دیه لاله گوش… ۲۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰۰-۶۰۶

مبحث پنجم- دیه لب.. ۲۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰۷-۶۱۰

مبحث ششم- دیه زبان. ۲۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۱۱-۶۱۵

مبحث هفتم- دیه دندان. ۲۲۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۱۶-۶۲۵

مبحث هشتم- دیه گردن. ۲۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۲۶-۶۲۸

مبحث نهم- دیه فک… ۲۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۲۹-۶۳۴

مبحث دهم- دیه دست و پا ۲۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۳۵-۶۴۶

مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، ۲۲۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۴۷-۶۲۵

مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۲۲۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵۳-۶۵۷

مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و اعضاء. ۲۲۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵۸-۶۶۱

مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه. ۲۳۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶۲-۶۶۸

مبحث پانزدهم- دیه پستان. ۲۳۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶۹-۶۷۰

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع. ۲۳۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷۱-۶۷۴

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع. ۲۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰۸-۶۷۵

مبحث اول- دیه عقل.. ۲۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷۵-۶۸۱

مبحث دوم- دیه شنوایی.. ۲۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۸۲-۶۸۸

مبحث سوم- دیه بینایی.. ۲۳۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۸۹-۶۹۲

مبحث چهارم- دیه بویایی.. ۲۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۹۳-۶۹۴

مبحث پنجم- دیه چشایی.. ۲۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۹۵-۶۹۶

مبحث ششم- دیه صوت و گویایی.. ۲۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۹۷-۷۰۳

مبحث هفتم- دیه سایر منافع. ۲۳۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰۴-۷۰۸

فصل ششم- دیه جراحات.. ۲۳۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰۹-۷۱۵

فصل هفتم- دیه جنین.. ۲۳۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۱۶-۷۲۱

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت.. ۲۴۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۲۲-۷۲۸

قانون مجازات در رویه قضایی

کتاب پنجم- قانون تعزیرات………………………. ۲۲۴      ۷۲۹-۴۹۸

فصل اول- جرایم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور. ۲۴۴ ۵۱۲-۴۹۸

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی.. ۲۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۱۵-۵۱۳

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی.. ۲۴۸٫٫ ۵۱۷-۵۱۶

صل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب.. ۲۴۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۲۲-۵۱۸

فصل پنجم- جَعل و تَزویر. ۲۴۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۴۲-۵۲۳

فصل ششم- محو یا شکستن مُهر و پلمپ.. ۲۵۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۴۶-۵۴۳

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین.. ۲۵۸ ۵۵۴-۵۴۷

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل.. ۲۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۵۷-۵۵۵

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی.. ۲۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۶۹-۵۵۸

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی.. ۲۶۵٫٫٫ ۵۸۷-۵۷۰

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری.. ۲۶۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۹۶-۵۵۸

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی.. ۲۷۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۹۷

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت.. ۲۷۶ ۶۰۶-۵۹۸

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت.. ۲۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰۷

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص… ۲۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰۹-۶۰۸

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم. ۲۸۲ ۶۱۱-۶۱۰

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال. ۲۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۳۶-۶۱۲

فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی.. ۲۹۳٫٫٫ ۶۴۱-۶۳۷

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی.. ۲۹۶ ۶۴۷-۶۴۲

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ. ۲۹۷٫٫٫٫٫٫ ۶۵۰-۶۴۸

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر. ۲۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶۷-۶۵۱

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۳۰۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶۹-۶۶۸

فصل بیست و سوم- ورشکستگی.. ۳۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷۲-۶۷۰

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت.. ۳۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷۴-۶۷۳

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال. ۳۰۵ ۶۸۹-۶۷۵

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر. ۳۱۰ ۶۹۶-۶۹۰

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت.. ۳۱۸٫ ۷۰۰-۶۹۷

فصل بیست و هشتم- تَهاجُر به استعمال مشروبات الکی.. ۳۲۰ ۷۱۳-۷۰۱

فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.. ۳۲۳ ۷۲۹-۷۱۴

قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۵/۳/۱۳۸۸)……………… ۳۰۶      ۷۸۳-۷۲۹

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۳۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵۵-۷۲۹

فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های.. ۳۳۵ ۷۳۳-۷۲۹

مبحث دوم- شنود غیرمجاز. ۳۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۳۰

مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای.. ۳۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۳۳-۷۳۱

فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها ۳۳۶٫٫٫٫ ۷۳۹-۷۳۴

مبحث یکم- جعل رایانه‌ای.. ۳۳۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۳۵-۷۳۴

مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های.. ۳۳۷ ۷۳۹-۷۳۶

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه. ۳۳۷٫٫٫ ۷۴۱-۷۴۰

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی.. ۳۳۸٫٫٫ ۷۴۳-۷۴۲

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب.. ۳۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۴۶-۷۴۴

فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص… ۳۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵۲-۷۴۷

فصل هفتم- سایر جرایم. ۳۴۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵۳

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۳۴۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵۵-۷۵۴

بخش دوم- آیین دادرسی.. ۳۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۷۹-۷۵۶

فصل یکم- صلاحیت.. ۳۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵۹-۷۵۶

فصل دوم- جمع‌آوری ادله الکترونیکی.. ۳۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶۶-۷۶۰

مبحث اول- نگهداری داده‌ها ۳۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶۲-۷۶۲

مبحث دوم- حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده ۳۴۷٫٫ ۷۶۲

مبحث سوم- ارائه داده‌ها ۳۴۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶۳

مبحث چهارم- تفتیش و توقیف داده‌ها ۳۴۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶۵-۷۶۴

مبحث پنجم- شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای.. ۳۵۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶۶

فصل سوم- استنادپذیری ادله الکترونیکی.. ۳۵۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۷۹-۷۷۷

…………………………………………………………………       مواد

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس… ۳۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸-۱

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ ۳۵۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹-۱

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر. ۳۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳-۱

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر. ۳۶۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲-۱

 

قانون مجازات در رویه قضایی – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.3 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قانون مجازات در رویه قضایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *