همه دسته بندی ها

تخفیف: 19,000 ریال!
کار-گر-کار-فرما
کار-گر-کار-فرما

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری

190,000 ریال 171,000 ریال

فهرست کلی از این کتاب

معرفی هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۱

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری… ۳۳

دعاوی کارگر و کارفرما در آرای هیئت تخصصی… ۱۱۹

دعاوی کارگر و کارفرما در نظریه‌های مشورتی… ۱۴۳

دعاوی کارگر و کارفرما در قوانین و مقررات…

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

 

کار-گر-کار-فرما

فهرست جزیی

معرفی هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۱

مبحث اول: تعاریف و مبانی.. ۱۳

گفتار اول- تعریف هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۳

گفتار دوم- اختلافات بین کارگر و کارفرما ۱۴

مبحث دوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف.. ۱۵

گفتار اول- رسیدگی در هیئت تشخیص….. ۱۵

گفتار دوم- هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۹

مبحث سوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری.. ۲۳

گفتار اول- تقدیم دادخواست…. ۲۳

گفتار دوم- طرفین دعوای شکایت از آرای مراجع اداره کار در دیوان عدالت…. ۲۴

گفتار سوم- روند رسیدگی… ۲۵

گفتار چهارم- تجدیدنظر از آرای شعب بدوی دیوان در دعاوی کارگر و کارفرما ۲۶

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری.. ۳۳

مبحث اول: آرای شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان.. ۳۵

 1. خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار. ۳۵

 2. دائمی بودن قرارداد کار در صورت عدم انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما ۳۶

 3. عدم امکان ورود هیئت حل اختلاف کار در جزئیات مطالبات کارگر و پرداختی کارفرما پس از توافق محضری کارگر و کارفرما ۳۷

۴٫مرجع ابتدایی رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما ۳۸

 1. نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار. ۳۹
 2. ۶٫ تأثیر تسویه‌حساب بر برقراری بیمه بیکاری… ۴۰
 3. حقوق و مزایای کارگر پس از تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل… ۴۱
 4. ۸٫ حق السعی مورد توافق کارگر و کارفرما ۴۴
 5. حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت…. ۴۵
 6. عدم ذکر مدت در قرارداد کار. ۴۶
 7. ملاک قرارداد کار موقت…. ۴۷
 8. تکلیف تبعیت هیئت‌های حل اختلاف از آرای دیوان عدالت…. ۴۸
 9. رسیدگی به آرای غیرقطعی و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های مراجع شبه قضائی… ۴۹

مبحث دوم: دعاوی کارگر و کارفرما در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.. ۵۰

 1. ۱٫ ابطال قسمت‌هایی از آیین‎نامه نحوه تشکیل آموزشگاه‌های فنی حرفه‎ای آزاد تحت قانون کار. ۵۰
 2. ابطال بند یک مصوبه مورخ ۲۵/۶/۸۶ و بند ۴۲ مصوبه مورخ ۱۴/۷/۸۷ هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ۵۷
 3. ابطال مواد ۲، ۴ و ۵ آیین‎نامه اجرائی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده ۵۹
 4. ۴٫ اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری ناشی از احراز رابطه کارگری… ۷۰
 5. ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران.. ۷۱
 6. ابطال ماده ۱۷ آیین‎نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار ۷۳
 7. اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸، ۹، ۱۹، ۲۰ و ۳۳ و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض بر رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در اخراج کارگران.. ۷۵
 8. عدم رعایت ماده ۲۴ قانون کار در حدوث سنوات کارگران دارای قراردادهای کمتر از یک سال و لغو و ابطال آیین‎نامه‎های مرتبط با مغایرت ماده ۲۴ ۸۲
 9. ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینۀ عیدی مشمول قانون کار ۸۳
 10. تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار. ۸۸
 11. تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه. ۹۱
 12. ۱۲٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۹۴
 13. اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان‌آور. ۹۷
 14. اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور ۱۰۱
 15. ۱۵٫ ابطال فصل چهارم و بند (۱) فصل ششم آن موضوع تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی… ۱۰۳
 16. نحوه ی اجرای آراء صادره از هیات های حل اختلاف اداره کار. ۱۰۶

دعاوی کارگر و کارفرما در آرای هیئت تخصصی… ۱۱۹

 1. ابطال بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۱/۸/۸۸ در رابطه با صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار. ۱۲۱
 2. ابطال تصمیم طرف شکایت راجع به کارگاه‌های کمتر از ده نفر. ۱۲۳
 3. ابطال بخشنامه ۹۰۸۹۹ – ۲۷/۹/۸۹ در رابطه با عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادها ۱۲۶
 4. ابطال مصوبه خروج مراکز نگهدارییا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار. ۱۲۹
 5. ابطال مصوبه قسمت‌هایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ در رابطه با نحوه اجرای آراء صادره از هیئت‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار. ۱۳۱
 6. ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ – ۳۰/۱۰/۹۳ وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف ۱۳۴
 7. ابطال دستورالعمل‌های ۳۶ -۹/۱۰/۹۲ و ۳۸ – ۲/۱۲/۹۳ و بخشنامه شماره ۳ -۵/۲/۹۴ معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران.. ۱۳۷

دعاوی کارگر و کارفرما در نظریه‌های مشورتی… ۱۴۳

 1. هیئت‌های رسیدگی مستقر در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی در مورد دعوت طرفین به جلسه رسیدگی ۱۴۵
 2. فوق‌العاده نوبت‌کاری به کارگران.. ۱۴۶
 3. شرایط استناد به توافق میان کارگر و کارفرما ۱۴۸
 4. حق فسخ قرارداد کار. ۱۴۹

دعاوی کارگر و کارفرما در قوانین و مقررات… ۱۵۱

بخش اول- تشکیلات… ۱۵۳

بخش دوم- آیین دادرسی… ۱۵۵

فصل اول- صلاحیت…. ۱۵۵

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی… ۱۵۷

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی… ۱۵۷

اول– دادخواست…. ۱۵۷

دوم- دستور موقت…. ۱۶۲

سوم- رسیدگی و صدور رأی… ۱۶۳

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر. ۱۶۹

مبحث سوم- رسیدگی در هیئت عمومی… ۱۷۱

بخش سوم- اعاده دادرسی… ۱۷۵

بخش چهارم- اجرای احکام. ۱۷۷

بخش پنجم- سایر مقررات… ۱۸۰

قانون کار. ۱۸۲

فصل اول- تعاریف کلی و اصول.. ۱۸۲

فصل دوم- قرارداد کار. ۱۸۳

مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن.. ۱۸۳

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار. ۱۸۵

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار. ۱۸۷

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار. ۱۹۰

فصل سوم- شرایط کار. ۱۹۱

مبحث اول- حق السعی… ۱۹۱

مبحث دوم- مدت… ۱۹۵

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی‌ها ۱۹۸

مبحث چهارم- شرایط کار زنان.. ۲۰۰

مبحث پنجم- شرایط کار نوجوانان.. ۲۰۱

فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار. ۲۰۱

مبحث اول- کلیات… ۲۰۱

مبحث دوم- بازرسی کار. ۲۰۵

فصل پنجم- آموزش و اشتغال.. ۲۰۹

مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی… ۲۰۹

۱- مراکز کارآموزی… ۲۰۹

۲-کارآموز و قرارداد کارآموزی… ۲۱۰

مبحث دوم- اشتغال.. ۲۱۲

مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه. ۲۱۳

فصل ششم- تشکل‌های کارگری و کارفرمایی… ۲۱۵

فصل هفتم- مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی کار. ۲۱۹

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران.. ۲۲۲

فصل نهم- مراجع حل اختلاف… ۲۲۴

فصل دهم- شورای‌عالی کار. ۲۲۶

فصل یازدهم- جرائم و مجازات‌ها ۲۲۷

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه. ۲۳۱

آیین دادرسی کـار. ۲۳۵

مقدمه. ۲۳۵

فصل اول ـ اصول کلی… ۲۳۵

فصل دوم ـ صلاحیت…. ۲۳۷

فصل سوم ـ وکالت…. ۲۳۸

فصل چهارم ـ دادخواست…. ۲۳۹

فصل پنجم ـ ابلاغ.. ۲۴۰

فصل ششم ـ جلسه رسیدگی… ۲۴۳

فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی… ۲۴۶

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا ۲۴۸

فصل نهم ـ رأی… ۲۵۰

فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی… ۲۵۱

فصل یازدهم – سایر مقررات… ۲۵۲

آیین‌نامه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره. ۲۵۴

نشانی و شماره تلفن های ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران.. ۲۵۶

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *