همه دسته بندی ها

تخفیف: 23,000 ریال!
قاچاق-کالا-و-ارز
قاچاق-کالا-و-ارز

جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه‌ها

230,000 ریال 207,000 ریال

عنوان کتاب: جرائمقاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه‌ها

مؤلف:توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبتچاپ: اول / ۱۳۹۶

قطعوتیراژ:وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۲۳۰۰۰ تومان

شابک:۹۷۸-۶۰۰-۴۴۳-۱۴۲-۲

کد کتاب:۲۲۳

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

 جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

فهرست کلی

مقدمه. ۱۱

معرفی جرائم قاچاق کالا و ارز. ۱۳

جرائم قاچاق کالا و ارز در آرای دیوان‌عالی کشور. ۳۱

قاچاق کالا در آرای دادگاه‌ها ۱۱۵

قاچاق کالا در نشست‌های قضائی.. ۱۲۵

قاچاق کالا در نظریه‌های مشورتی.. ۱۲۹

جرائم قاچاق کالا و ارز در قوانین و مقررات.. ۲۰۹

فهرست جزیی

مقدمه. ۱۱

معرفی جرائم قاچاق کالا و ارز. ۱۳

گفتار اول : اصطلاحات در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰٫ ۱۵

گفتار دوم: اصطلاحات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۱۸

مبحث اول : ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق کالا و ارز. ۲۲

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز. ۲۲

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم قاچاق کالا و ارز. ۲۳

گفتار سوم: عنصر معنوی جرائم قاچاق کالا و ارز. ۲۶

مبحث سوم : محاکم صالح به رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز. ۲۷

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم قضایی در رسیدگی جرائم و تخلفات قاچاق کالا و ارز. ۲۷

گفتار اول: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی جرائم و تخلفات قاچاق کالا و ارز. ۲۸

گفتار دوم: مراحل رسیدگی و آراء قابل تجدیدنظر. ۲۹

جرائم قاچاق کالا و ارز در آرای دیوان‌عالی کشور. ۳۱

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور. ۳۳

 1. صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع. ۳۳
 2. قابلیت تجدیدنظرخواهی از احکام راجع به قاچاق کالا و ارز. ۴۲

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور. ۴۵

 1. تهدید و کلاهبرداری.. ۴۵
 2. صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری گاز اشک‌آور. ۴۵
 3. صلاحیت دادگاه عمومی در مورد بزه نگهداری گاز اشک‌آور. ۴۷
 4. اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت.. ۴۸
 5. مشارکت در ارفاق غیر قانونی به قاچاقچیان سوخت.. ۵۵
 6. خریدیا فروش، حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور. ۵۷
 7. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت.. ۵۹
 8. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز. ۶۰
 9. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع. ۶۳
 10. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم نگه‌داری تجهیزات ماهواره‌ای.. ۶۴
 11. عطف به ماسبق شدن قانون لاحق مخففه. ۶۶
 12. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم برداشت محصولات جنگلی.. ۶۷
 13. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه توزیع سوخت یارانه‌ای.. ۶۹
 14. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به صلاح شکاری بلاصاحب مکشوفه. ۷۰
 15. آرای قابل اعاده دادرسی.. ۷۱
 16. میزان جزای نقدی قاچاق کالا. ۷۴
 17. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مرتبط با سلاح. ۷۶
 18. تعیین مجازات اخف در قانون لاحق نسبت به قانون سابق.. ۷۸
 19. مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه نظامییک… ۷۹
 20. نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار. ۸۳
 21. رسیدگی به جرم حمل سلاح غیرمجاز در صلاحیت دادگاه عمومی است. ۹۱
 22. دادگاه صالح در خصوص جرم قاچاق و محل سلاح. ۹۲
 23. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان. ۹۴
 24. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق کالا. ۹۸
 25. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری.. ۹۹
 26. ابراز دلایل ماهوی جهت درخواست اعاده دادرسی.. ۱۰۱
 27. تعیین مجازات اخف در قانون لاحق.. ۱۰۲
 28. عدم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوعی که در آن رأی صادر نگردیده است. ۱۰۳
 29. عدم قطعیت آرای دادگاه انقلاب در مورد تعزیرات حکومتی.. ۱۰۵
 30. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مرتبط با سلاح و مهمات.. ۱۰۷
 31. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به قاچاق کالا. ۱۰۹
 32. منع تفسیر موسع به ضرر متهم. ۱۱۱

قاچاق کالا در آرای دادگاه‌ها ۱۱۵

 1. تعدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی.. ۱۱۷
 2. مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت.. ۱۱۸
 3. مجازات حمل و نگه‌داری مشروبات الکلی.. ۱۲۰
 4. محکومیت راننده وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق.. ۱۲۱

قاچاق کالا در نشست‌های قضائی.. ۱۲۵

 1. ریختن خاک درون قوطی حلب و فروش آن. ۱۲۷
 2. نحوه مجازات تهیه و توزیع‌کنندگان وسایل صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن.. ۱۲۷

قاچاق کالا در نظریه‌های مشورتی.. ۱۲۹

 1. وسایل قمار. ۱۳۱
 2. ممنوعیت تخفیف جزای نقدی مرتکبین قاچاق.. ۱۳۱
 3. حمل اسلحه قاچاق- تعدد جرم. ۱۳۱
 4. پرداخت جریمه از طرف مرتکب جرم یا از طرف مالک اصلی.. ۱۳۲
 5. بازداشت بدل از جریمه- منع بازداشت اشخاص در قبال تعهدات و الزامات مالی.. ۱۳۲
 6. توقیف و ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق.. ۱۳۳
 7. توقیف وسیله نقلیه حامل قاچاق.. ۱۳۴
 8. عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری.. ۱۳۵
 9. معاونت در بزه. ۱۳۶
 10. ارتکاب قاچاق کالای گمرکی وسیله صغار. ۱۳۶
 11. مرجع صالح برای رسیدگی به قاچاق چوب.. ۱۳۶
 12. شکار غیرمجاز و قاچاق حیوانات حفاظت شده. ۱۳۷
 13. صید ماهی اوزن برون. ۱۳۷
 14. نرخ خاویار و جریمه آن. ۱۳۸
 15. پرداخت و دریافت ارز و ریال به وسیله واسطه. ۱۳۸
 16. حق‌الکشف کاشفین ارز قاچاق.. ۱۳۸
 17. خروج ارز با فاکتور غیرواقعی.. ۱۳۹
 18. پیمان ارزی و عایدات دولت.. ۱۳۹
 19. قصد خارج نمودن ارز. ۱۴۰
 20. مرجع صالح به رسیدگی خارج کردن ارز همراه مسافر. ۱۴۰
 21. خارج کردن طلا از کشور. ۱۴۱
 22. خرید و فروش و وارد و خارج نمودن طلا از کشور. ۱۴۱
 23. خرید و فروش سیگار داخلی.. ۱۴۲
 24. ضبط وسیله نقلیه حامل سیگار قاچاق.. ۱۴۲
 25. قاچاق سیگارت‌های ایرانی و خارجی.. ۱۴۲
 26. عرضه و نگهداری بیش از سه باکس سیگار. ۱۴۳
 27. اخذ پروانه حمل سلاح پس از تعقیب جرم. ۱۴۳
 28. اخذ تأمین از متهمین به قاچاق اسلحه و مهمات.. ۱۴۴
 29. ارتکاب جرم با سلاح مجاز. ۱۴۵
 30. استفاده از پروانه حمل سلاح. ۱۴۵
 31. انتقال اسلحه غیرمجاز به ورثه. ۱۴۵
 32. حمل و نگهداری اسلحه بادی کالیبر ۵/۵٫ ۱۴۶
 33. حمل و نگهداری سلاح- مرجع رسیدگی.. ۱۴۶
 34. خرید و فروش و نگهداری ساچمه. ۱۴۶
 35. خرید و فروش فشنگ… ۱۴۷
 36. ساختن اسلحه. ۱۴۷
 37. مرجع صالح به رسیدگی تخلفات ارزی.. ۱۴۸
 38. خرید و فروش و وارد و خارج نمودن طلا از کشور. ۱۴۸
 39. ضبط سلاح غیرمجاز. ۱۴۹
 40. مرجع تحویل سلاح غیرمجاز. ۱۴۹
 41. نگهداری اسلحه غیرمجاز. ۱۴۹
 42. نگهداری پوکه مهمات جنگی.. ۱۵۰
 43. پرداخت حق‌الکشف به مأمورین ارتش… ۱۵۰
 44. پرداخت حق‌الکشف به نماینده دادستان. ۱۵۱
 45. پرداخت حق‌الکشف به قضات.. ۱۵۱
 46. پرداخت حق‌الکشف و عفو متهم. ۱۵۲
 47. تخفیف مجازات در مورد ضبط کالای قاچاق.. ۱۵۲
 48. تخفیف مجازات در مورد قاچاق کالای گمرکی.. ۱۵۲
 49. توافق دادسرا و گمرک پس از صدور حکم قطعی.. ۱۵۳
 50. جاسازی برای کالای قاچاق در اتومبیل.. ۱۵۳
 51. ضرر و زیان محسوب نشدن جریمه نقدی موضوع جرائم قاچاق.. ۱۵۳
 52. درآمد دولت از کالای صادراتی.. ۱۵۴
 53. زیورآلات مسافران مرد. ۱۵۴
 54. شروع به جرم قاچاق.. ۱۵۵
 55. معیار قانونی شروع به جرم قاچاق.. ۱۵۵
 56. ضابطه قاچاق بودن یا نبودن کالا. ۱۵۶
 57. ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق.. ۱۵۶
 58. عبور احشام مرز. ۱۵۶
 59. فروش کالای قاچاق وسیله گمرک.. ۱۵۷
 60. قاچاق اموال عتیقه و آثار فرهنگی.. ۱۵۷
 61. قاچاق باز شکاری.. ۱۵۸
 62. توقیف وسیله نقلیه در جرائم قاچاق.. ۱۵۸
 63. حکم قاچاق تنباکو، قند و شکر. ۱۵۹
 64. جواز تعلیق جزای نقدی در جرائم قاچاق.. ۱۵۹
 65. قاچاق محسوب نشدن حمل برنج در داخل کشور. ۱۶۰
 66. قاچاق دام. ۱۶۰
 67. قاچاق کالای سهمیه‌بندی.. ۱۶۱
 68. قاچاق کالای ممنوع‌الورود. ۱۶۱
 69. قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور. ۱۶۲
 70. گذشت در جرائم قاچاق.. ۱۶۲
 71. قاچاق ویدئو. ۱۶۳
 72. مرجع رسیدگی به اعتراض در جرائم قاچاق.. ۱۶۳
 73. نقل و انتقال کالای ممنوع‌الورود در داخل کشور. ۱۶۳
 74. کشف و تعقیب و قاچاق به عهده کیست؟. ۱۶۴
 75. گذشت گمرک پس از صدور حکم قطعی.. ۱۶۵
 76. مجازات مرتکبین قاچاق.. ۱۶۵
 77. مصادره وجوه همراه مسافر. ۱۶۵
 78. معرفی ایادی قبل در قاچاق.. ۱۶۶
 79. معرفی مالک کالا در قاچاق کالای گمرکی.. ۱۶۶
 80. مالکیت ویدئو. ۱۶۶
 81. وارد کردن کبریت به نحو غیرمجاز. ۱۶۷
 82. وجود ویدئو در منازل و قاچاق.. ۱۶۷
 83. عفو جزای نقدی صدور چک بلامحل و قاچاق.. ۱۶۸
 84. ارتکاب بزه قاچاق کالای گمرکی توسط مأمورین کشف قاچاق.. ۱۶۸
 85. استفاده از معافیت گمرکی و واگذارییا فروش کالا و عدم جواز آن. ۱۶۹
 86. امانت گذاردن کالای قاچاق و خیانت در آن. ۱۶۹
 87. تخفیف مجازات در مورد جزای نقدی قاچاق کالای گمرکی.. ۱۶۹
 88. ترخیص و فروش کالای همراه مسافر از مناطق آزاد تجاری و جرائم ماده ۱۶ قانون مرتکبین قاچاق ۱۷۰
 89. دلالی در مورد قاچاق کالای گمرکی.. ۱۷۰
 90. صدف دریایی، برداشت و حمل آن و عدم شمول مقررات قاچاق بر آن. ۱۷۱
 91. صرف‌نظر نمودن از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق و اطلاع مقامات قضائی.. ۱۷۱
 92. قاچاق سیگار با صدور حکم برائت و تکلیف کالای مکشوفه. ۱۷۱
 93. قاچاق سیگار و مجازات آن. ۱۷۲
 94. قاچاق و تعریف آن. ۱۷۲
 95. کالای قاچاق و مرجع تحویل آن قبل از قطعیت دادنامه. ۱۷۳
 96. محکومیت تضامنی در قاچاق گمرکی و بازداشت به ازاء آن. ۱۷۳
 97. اسلحه سرد. ۱۷۴
 98. عبور غیرمجاز از مرز و قاچاق.. ۱۷۴
 99. تعلیق مجازات نوجوانان. ۱۷۵
 100. تعریف اماکن عمومی.. ۱۷۵
 101. تعلیق و تعویق جرم قاچاق.. ۱۷۶
 102. اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری.. ۱۷۷
 103. ضبط خودروهای حامل اسلحه. ۱۷۸
 104. تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری نوجوانان. ۱۷۹
 105. نوع مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی.. ۱۸۰
 106. منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی.. ۱۸۱
 107. ممنوعیت اجرای مجازات در قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر. ۱۸۳
 108. لزوم صدور کیفرخواست برای جرائم درجه ۷٫ ۱۸۴
 109. توفیف کالای قاچاق متعلق به محکوم‌علیه. ۱۸۵
 110. ملاک تشخیص اخف و اشد بودن مجازات.. ۱۸۶
 111. مصداق اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵٫ ۱۸۶
 112. مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوعه. ۱۸۷
 113. مجوز ورود به اماکن مورد اشاره در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۱۸۷
 114. ملاک تعیین میزان جزای نقدی در قاچاق مواد خوراکی.. ۱۸۸
 115. قانون حاکم بر قاچاق سلاح و مهمات.. ۱۸۹
 116. مصداق قاچاق کالای ممنوع، با توجه به بند «الف» ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲٫ ۱۸۹
 117. مشمول ارز شدن مسکوکات خارجی.. ۱۹۰
 118. ورود یا خروج بعضی از محصولات کشاورزی به طور مقطعی با تصمیمات اداری مقامات ذی‌ربط ممنوع اعلام می‌شود. ۱۹۰
 119. صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی.. ۱۹۰
 120. منظور از عبارت «بیش از سه بار» در بند «ش» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ ۱۹۰
 121. جابه‌جایی کالای موضوع بند «ح» ماده ۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ در داخل استان‌های مرزی ۱۹۱
 122. حمل چوب، زغال و هیزم از جنگل و درختان جنگلی، بدون مجوز و پروانه بهره‌برداری.. ۱۹۱
 123. تخلف محسوب شدن مواردی که در صلاحیت (شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات) قرار دارد. ۱۹۲
 124. ارزش انواع کالاهای مجاز و مجاز مشروط و یارانه‌ای و ارز. ۱۹۲
 125. جدا بودن تخلفات قاچاق کالا و ارز از جرم موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی.. ۱۹۲
 126. عدم وجاهت مجازات حامل کالا و ارز قاچاق که فاقد علم و اطلاع از وجود اشیای مذکور نزد خود می‌باشد. ۱۹۲
 127. مرجع صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز. ۱۹۳
 128. مشمول قاچاق اسلحه و مهمات شدن شوکر، افشانه و مواد محترقه. ۱۹۳
 129. محدوده تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲٫ ۱۹۳
 130. اعمال قانون لاحق در جرائم قاچاق کالا. ۱۹۴
 131. رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع. ۱۹۴
 132. ملاک تعیین درجه حکم. ۱۹۵
 133. رسیدگی به جرائم قاچاق مشروبات الکلی خارجی و نیز قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره. ۱۹۵
 134. مرجع صالح در رسیدگی به جرم تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور ۱۹۶
 135. مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره و یایک بطری مشروب الکلی ۱۹۶
 136. مجازات مباشر و معاون جرائم حمل و نگهداری و نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره. ۱۹۷
 137. مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدن قاچاق آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن.. ۱۹۷
 138. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان عام مؤخر، ناسخ قانون خاص مقدم نسبت به استفاده‌کنندگان از تجهیزات موصوف نمی‌باشد. ۱۹۹
 139. قاچاق آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ و قابل مجازات و رسیدگی است. ۱۹۹
 140. صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی.. ۲۰۰
 141. حکم به ضبط کالا طبق ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز. ۲۰۰
 142. مصداق تبصره ۵ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۲۰۱
 143. مرجع صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق حیوانات وحشی و خاویار. ۲۰۱
 144. صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوع. ۲۰۱
 145. قانون حاکم بر قاچاق ماهیان غیر خاویاری.. ۲۰۲
 146. قاچاق مواد دارویی.. ۲۰۲
 147. قانون حاکم بر قاچاق مواد دارویی.. ۲۰۲
 148. وارد کردن و حمل پودر بدن‌سازی قاچاق.. ۲۰۳
 149. جرم محسوب نشدن استفاده از مواد آرایشی.. ۲۰۳
 150. دادگاه صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق کالای مجاز مشروط.. ۲۰۳
 151. خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل.. ۲۰۴
 152. قانون حاکم بر کالاهای خوراکی قاچاق.. ۲۰۴
 153. ضمانت اجرای عدم پاسخگویی مستند موضوع بند «ب» ماده ۲۷ این قانون. ۲۰۵
 154. کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم. ۲۰۵
 155. منظور از عبارت «محصولات فوق» در تبصره یک ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز. ۲۰۶
 156. عرضه و فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی.. ۲۰۶
 157. فروش، عرضه، حمل و نگهداری داروی قاچاق.. ۲۰۶
 158. ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات (فرآورده‌های) دارویی.. ۲۰۶
 159. ارتکاب قاچاق به وسیله مأمور. ۲۰۷

جرائم قاچاق کالا و ارز در قوانین و مقررات.. ۲۰۹

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲٫ ۲۱۱

قانون تعزیرات حکومتی.. ۲۴۶

پرسش و پاسخ‌های جرائم (قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز)

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *